InvestorsPerioden i sammanfattning

OmsättningQ2 2018

14 485

TSEK

EBITDAQ2 2018

-1 006

TSEK

Christer Ahlberg
VD och koncernchef

VD har ordet

Under andra kvartalet har följande viktiga händelser ägt rum på vår väg mot världsmarknadsledare inom inhalationssede-ring i intensivvården:

– En riktad nyemission gav oss 112 MSEK att användas för att få tillgång till USA-marknaden med en marknadspotential på mer än 6 miljarder SEK årligen.

– Den pågående kliniska studien i Tyskland kan nu återupptas med full kraft efter godkännande från den etiska kommitén, vilket gör att vi tar ytterligare ett steg närmare en registrering av läkemedlet IsoConDa i Europa, vilket också väsentligt ökar potentialen för vår produkt AnaConDa.

– Försäljningsökningen för kvartalet uppgick till 52% jämfört med samma period föregående år, trots att läkemedlet ännu inte är godkänt, vilket understryker det medicinska värdet av inhalationssedering.

Vi är tacksamma för det förtroende som alla ni investerare visar oss. Det möjliggjorde att vi den 5 juni kunde genomföra en framgångsrik riktad nyemission till institutionella investerare om 112 miljoner kronor. Glädjande var att intresset var stort och aktier tecknades av bland andra Handelsbanken Fonder, Norron Asset Management, Alfred Berg Kapitalförvaltning, Swedbank Robur och Cliens Kapitalförvaltning plus ytterligare namnkunniga institutioner i Tyskland, UK och Finland. I och med emissionen kan vi nu snabbare initiera arbetet för att nå ett marknadsgodkännande i USA.

REGISTRERINGSUTVECKLING I USA OCH EUROPA
För att fullt ut kunna sälja inhalationssedering måste man ha en medicinteknisk produkt som administrerar de flyktiga läkemedlen till patienten samt ha läkemedlet godkänt för sedering inom intensivvård. I Europa är vår medicintekniska produkt AnaConDa godkänt för administrering av flyktiga läkemedel. Dock är inte läkemedlet IsoConDa ännu godkänt för sedering inom intensivvård, vilket begränsar förutsättningarna signifikant. I USA är varken AnaConDa eller IsoConDa godkända.

De två viktigaste uppgifterna vi har för de nästkommande åren är således att:

1. Registrera inhalationssedering med vår läkemedelskandidat IsoConDa (isofluran) i Europa, vilket också väsentligt ökar marknadspotentialen för AnaConDa. Den sammanlagda årliga marknadspotentialen för både AnaConDa och IsoConDa i Europa är cirka 6 miljarder kronor.

2. Registrera inhalationssedering även i USA med både vår läkemedelskandidat IsoConDa och vår medicintekniska produkt AnaConDa. Marknadspotentialen i USA uppgår till mer än 6 miljarder kronor årligen.

För att lyckas med dessa punkter behöver vi slutföra vår kliniska registreringsstudie som just nu pågår i Tyskland. Att bedriva kliniska studier inom intensivvård är utmanade och komplext och kräver stor kraft av både sponsor och prövare. Därför är det en framgång att vi nu kan återgå till att rekrytera alla typer av mekaniskt ventilerade patienter i enlighet med studieprotokollet och att avbrottet som vi kommunicerade i april i år blev så pass begränsat. Vi kan nu, så fort vi utbildat studiecentren på uppdateringarna i studieprotokollet, fokusera på registreringsarbetet av inhalationssedering med AnaConDa och IsoConDa i både Europa och USA. För att lyckas med detta har vi rekryterat ytterligare personer med gedigen bakgrund kring global produktutveckling och registrering vilka ska leda detta arbete framöver.

Registreringsarbetet för både läkemedel och medicinteknisk produkt har påbörjats i USA tack vare den framgångsrika nyemissionen i juni. Arbetet är fokuserat på att genomföra det första mötet med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA runt årsskiftet 2018/19. Mötet kommer tydliggöra de krav som vi måste tillgodose för att få båda produkterna godkända i USA. Därefter kommer vi att mer detaljerat kunna kommunicera en tidsplan om när terapin kan vara godkänd i USA.

MARKNADSUPPBYGGNAD
Arbetet med att öka användningen av AnaConDa-teknologin och att etablera oss i flera länder i Europa fortlöper. Det är viktigt att vi är representerade på flera europeiska marknader med upparbetade nätverk och referenskliniker när godkän-nandet av IsoConDa kommer för att snabbt kunna penetrera marknaden. Därför är det glädjande att se att strategin fungerar. Tyskland är lokomotivet i vår försäljningsutveckling och utvecklingen med att etablera inhalationssedering hos nya kliniker är fortsatt stark. Det stora intresset från franska kliniker fortsätter också. Glädjande är att det både tillkommer nya kliniker, men också att fler befintliga kliniker utökar antalet sängplatser för behandling med vår terapi. EBITDA under Q2 var -1,0 MSEK vilket är i linje med våra planer då de operativa kostnaderna ökar när vi utvecklar organisationen och ökar vår närvaro på marknaden.

Under kvartalet har vi rekryterat Gunilla Mickelsson som Global Marketing Director. Gunilla kommer senast från SOBI och kommer att stärka vår organisation i denna spännande utvecklingsfas som bolaget befinner sig i. Hennes långa erfarenhet frånmarknads- och försäljningsarbete inom läkemedelsindustrin samt marknadsutveckling globalt kommer att utgöra en central del i att lyckas med att nå våra mål och vår vision. Vi har under det första halvåret sett ett ökat intresse från USA-baserade Key Opinion Leaders och kliniker för inhalationssedering inom intensivvård. Flera av dessa är intresserade av att bistå som center för framtida eventuella kliniska studier i USA.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med vårt arbete under kvartalet. Vi har bra utveckling i alla våra tre fokusområden.

1. Registreringsarbetet av läkemedlet IsoConDa i Europa.

2. Utvecklingen av registreringsarbetet i USA med både AnaConDa och IsoConDa.

3. Marknadsuppbyggnad och förberedelser för en effektiv och framgångsrik lansering i Europa vid registreringen av terapin.

Vi har byggt upp en gedigen kompetens och nätverk inom bolaget och vi har förmåga att rekrytera personer som tillför yt-terligare kompetens både inom marknad och försäljning samt produktutveckling vilket bådar gott inför framtiden. Sedana Medical är väl positionerat för att leda arbetet med att erbjuda den första kommersiella lösningen för inhalationssedering inom intensivvård, en marknad med en försäljningspotential om 10–20 miljarder kronor årligen.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

 Läs delårsrapporten i sin helhet här.

Kalendarium
Kommande informationstillfällen

Datum Händelse
22 november 2018, 07:00 Delårsrapport kvartal 3 2018
22 november 2018, 14:30 Presentation av delårsrapporten Q3 2018 – klicka här för att visa.
27 november 2018, 13:45 Nordea Tech & Medtech/Life Science Seminar – klick här för mer information.
29 november 2018, 10:00 New York tid Nordic – American Life Science Conference New York
21 mars 2019 Bokslutskommuniké 2018
Innehåll

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)
Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670–2519, hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 16.00 i lokaler hos Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Deltagande
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 16 maj 2018 under adress: Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, Sverige. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0)8-124 05 200 eller per e-post till corp@sedanamedical.com. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. I bolaget finns 17 280 538 aktier och röster. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.sedanamedical.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören, Christer Ahlberg
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Val av styrelse samt revisor och eventuella suppleanter
15. Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion avseende valberedning
16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 12–14)
Valberedningen, som består av:

 • Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB
 • Sten Gibeck, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Ola Magnusson, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Tony McCarthy, utsedd av Michael Ryan
 • föreslår följande:
 • Thomas Eklund utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
 • Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt 13).
 • Det sammanlagda styrelsearvodet skall uppgå till 525 000 kronor varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt 100 000
  kronor till den föreslagna ledamoten Eva Walde (punkt 12).
 • Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 12).
 • Omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt nyval av Eva Walde (punkt 14). Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.sedanamedical.com.
 • Omval av Thomas Eklund som styrelsens ordförande (punkt 14).
 • Omval av revisionsbolaget R3 KB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (punkt 14).

Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande
Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet i Sedana Medicals verksamhetsår varje år – tillse att
bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 • val av ordförande på stämman
 • val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
 • val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
 • förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall utskottsarbete
 • principer för fastställande av valberedningen

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden
Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner
Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier som sammanlagt inte överstiger 15 procent av totalt antal utestående aktier efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

*****

Dokumentation, årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, och på www.sedanamedical.com, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april Sedana Medical AB (publ)
Styrelsen

Nedladdningsbara filer:

  Kallelse till årsstämma
  Valberedningens förslag
  Fullmaktsformulär
  Protokoll från årsstämma


Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Här hittar du information om vår styrelse, ledande befattningshavare, ersättningsprinciper, revisorer, bolagsstämmor samt bolagsordningen.

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman den 19 maj 2017 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Thomas Eklund Styrelseordförande
 • Född: 1967
 • Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2014.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 25 års erfarenhet från ledande positioner inom bland annat bank-, life sciences- och vårdsektorn. VD för Investor Growth Capital (numera Patricia Industries) under åren 2002 – 2012, ett Investor-ägt private equity-bolag med fokus på långsiktiga investeringar inom teknologi, hälso- och sjukvård och industri. Tidigare styrelseledamot i life sciences-bolag såsom Swedish Orphan International AB (ordförande) och Carmel Pharma AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i BoMill AB, Swevet AB, Moberg Pharma AB (publ) och Itrim Holding AB. Styrelseledamot i Swedencare AB (publ), Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Memira Holding AB, Excillum Aktiebolag, Neoventa Medical AB, TEDCAP AB samt Eklund konsulting AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 474,156 aktier via Eklund konsulting AB. Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Sten Gibeck Styrelseledamot
 • Född: 1943
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare styrelseordförande.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sten har en högre företagsekonomisk examen vid Sveriges Kontoristförening. Tidigare ägare och VD i medicinteknikföretaget Louis Gibeck AB under dess resa från att vara ett mindre distributionsföretag till att uppnå en marknadsledande position inom sitt område i bl.a. Tyskland, Frankrike, Japan och USA. Louis Gibeck AB handlades under ett par år i slutet av 90-talet på OTC-listan i Stockholm, innan bolaget köptes upp av Hudson Respiratory Care Inc där Sten Gibeck var styrelseledamot 1999 – 2004.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 2 105 744 aktier.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Bengt Julander Styrelseledamot
 • Född: 1953
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2011.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet. Ägare och styrelseledamot i Linc AB som investerar i bolag inom läkemedel- och medicinteknik. Operativ-, styrelse- och ägarerfarenhet från branschen.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Linc AB, Stille AB, Bringwell AB (publ), Nefecon AB, Swevet AB, ProEquo AB, Pharmalink AB, Knil AB, Busulipo AB, nWise AB, Swevet Holding AB samt Pharmalink Nordic AB. Styrelsesuppleant i Kv Eldstaden i Bromma AB, Korkyl AB, Algarvefastigheter AB, Eriksbergskliniken Gam AB, Linc Global AB, Linc International AB, Korkyl Holding AB, Eriksbergskliniken AB samt Linc Trade AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 821 901 aktier via Linc AB.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Ola Magnusson
Styrelseledamot
 • Född: 1948
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2005 – 2011).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ola är gymnasieingenjör med inriktning kemi från Tekniska gymnasiet i Göteborg. Nästan 30 års erfarenhet från läkemedelsbranschen och 20 års erfarenhet från medicinteknikbranschen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VD på Louis Gibeck AB samt ansvarig för bolagets listning på OTC-listan i Stockholm. Tidigare VD på Hudson RCI AB efter dess förvärv av Louis Gibeck AB. Har arbetat inom Pharmacia-koncernen i USA i två omgångar under 80- och 90-talet. Startade Sedana Medical 2005 och verkade som VD fram till 2011, numera ansvarig bl.a. för den pågående kliniska studien i Tyskland.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Transcutan AB. Styrelseledamot i Hammarplast Medical Aktiebolag, Miris AB, Miris Holding AB (publ), Eataway AB och Magiola Consulting AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 427 867 aktier samt 37 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 148 000 aktier via Magiola Consulting AB. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Oberoende till större aktieägare.
Michael Ryan Styrelseledamot
 • Född: 1957
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2011 – 2017).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Michael har en Master of Industrial Engineering (1st Class Honours) från University College Dublin. Mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom tillverkningsbranschen och nästan 15 års erfarenhet från ledande positioner inom medicinteknikbranschen.
 • Andra pågående uppdrag: VD i TecScan Ireland Ltd. Styrelseledamot i Venn Life Sciences Ltd, Irrus Investment Ltd och Salmur Ltd. Michael Ryan är också investerare, främst i bolag inom life sciences. Michael Ryan var tidigare VD på Artema Medical AB och ledde försäljningen till Datascope Corporation 2007. Ansvarig för internationell försäljning och verksamhetsutveckling på Sedana Medical.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 108 083 aktier och 35 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 140 000 aktier. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Oberoende till större aktieägare.
Eva Walde Styrelseledamot
 • Född: 1963
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, Sverige. Över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikbranchen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic development chef på Pfizer AB.
 • Andra pågående uppdrag: Arbetar som managmentkonsult och är VD och styrelseordförande i det egna bolaget Movits Consulting AB samt är styrelsesuppleant i Finnson & Partners AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Oberoende till större aktieägare.

Ledningsgrupp

Christer Ahlberg
VD
 • Född: 1971
 • Befattning: VD i Sedana Medical sedan februari 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christer är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB. Styrelsesuppleant och VD i Waxholm by the sea AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 260 000 aktier samt 184 200 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 184 200 aktier.
Maria Engström
CFO
 • Född: 1972
 • Befattning: Finanschef i Sedana Medical sedan februari 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maria är civilekonom med examen från Stockholms Universitet. Tidigare chef över Cross Pharma AB (2015 – 2016) och Head of Business Control på Medivir AB (2012 – 2014). Över 15 års erfarenhet från positioner som finanschef, Head of Business Control och controller på Biovitrum, Bristol Myers Squibb och Ericsson.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 3 850 aktier samt 60 782 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 60 782 aktier via FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB.
Ron Farrell
Chef FoU
 • Född: 1956
 • Befattning: Chef för FoU i Sedana Medical sedan 2011. VD i Sedana Medical Ltd.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ron har en graduateship of the Plastics and Rubber från Institute of London (GPRI). 37 års erfarenhet från tillverkningsbranschen på olika befattningsnivåer på företag som Oral-B Laboratories, Gilette, Vistakon, Tech Group, Artema Medical och Kayfoam Woolfson. Huvudsakligen verksam inom engineering, kvalitetssäkring, supply chain, utveckling och verksamhetsledning avseende fabriker.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lismed Ltd.
 • Innehav i Sedana Medical: 898 897 aktier och 55 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 220 000 aktier.
Robert vom Dorp
Försäljningschef
 • Född: 1970
 • Befattning: Försäljningschef i Sedana Medical AB sedan 2010, anställd sedan 2005.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Robert har en MBA i ekonomi från University of Applied Sciences vid Hochschule Koblenz. Har även studerat industriell organisation. Arbetat med försäljning inom medicinteknik sedan 2001, tidigare som account manager för produkter inom anestesi, ventilation och intensivvård på Hudson RCI och Teleflex Medical. Ansvarig för marknadsföring, strategi, försäljning och personal vid Sedana Medicals säljkontor (filial) i Tyskland. Även ansvarig för återförsäljare i Österrike och Schweiz. Tidigare konsult på företag som utställde ISO-certifieringar till sjukhus.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 7 500 aktier samt 26 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 104 000 aktier.
Peter Sackey
CMO
 • Född: 1971
 • Befattning: Medicinsk chef i Sedana Medical sedan januari 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter tog läkarexamen 1997 vid Karolinska Institutet. Han har varit yrkesverksam i drygt 20 år inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och innehar Europeiska examina inom anestesi (DESA) och intensivvård (EDIC). Han disputerade vid Karolinska Institutet 2006 med avhandlingen “Isoflurane sedation in Intensive Care Unit patients”. Peter är docent vid Karolinska Institutet och har handlett flera doktorander och bedriver forskning inom intensivvård.
 • Tidigare anställningar: Överläkare, Chef Funktionsenhet Neurointensivvård, Perioperativ Medicin och Intensivvård intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Andra pågående uppdrag: Docent, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
 • Innehav i Sedana Medical: 975 aktier och 65,167 optioner, motsvarande 65,167 aktier.
Michael Ryan
Rådgivare inom affärsutveckling
Ola Magnusson
Rådgivare inom affärsutveckling

Ersättningsprinciper

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Styrelsen ska för varje år överväga om man bör föreslå årsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Föreslagna incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt.

Ersättningen till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Vid årsstämman den 19 maj 2017 fattades beslut om att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett totalt belopp om 350 000 SEK varav 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 50 000 SEK till var och en utav de övriga ledamöterna.

Revisorer

Christina Kallin Sharpe, auktoriserad revisor, på R3 Revisionsbyrå omvaldes vid årsstämman 2017 för perioden intill slutet av årsstämman 2018.

Ersättning till revisorn utgår enligt löpande räkning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Sedana Medical AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, hänvisas till bolagets bolagsordning.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Sedana Medical AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra medicinsk-tekniska produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma i bolaget ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

(a) fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

(b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10. Val av styrelse och val av revisor

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 Ladda ner Bolagsordningen här.

Ägarstruktur

Nedan visas Sedana Medicals ägarstruktur per den 30 juni 2018.

Namn Antal aktier Andel (%)
Sten Gibeck 2 085 744 10,97%
Linc AB 1 901 901 10,01%
Magiola Consulting AB 1 407 867 7,41%
Michael Ryan 1 068 083 5,62%
Ron Farrell 898 897 4,73%
State Street Bank & Trust 774 177 4,07%
Alto Invest SA 628 670 3,31%
Brohuvudet AB 581 800 3,06%
Zaragatero Ltd 503 404 2,65%
Swedbank Robur Microcap 475 000 2,50%
Tio största aktieägare 10 325 543 54,32%
Övriga * 8 683 048 45,68%
TOTALT: 19 008 591 100%

* Varav VD’s innehav är 260 000 aktier.

Optionsprogram

Sedana Medical har två utestående teckningsoptionsprogram om motsvarande totalt maximalt 1 350 149 aktier.

Teckningsoption 2014/2019 om totalt maximalt 1 040 000 aktier löper t.o.m. den 31 december 2019.
Teckningskursen är 2,50 SEK/aktie.

Teckningsoption 2017/2021 om totalt maximalt 310 149 aktier löper t.o.m. den 31 januari 2021.
Teckningskursen motsvarar 130% av teckningskursen vid nyemissionen i samband med bolagets notering vid Nasdaq First North.

Presentationer

Datum Beskrivning Material
22 november, 2018 Presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2018.   Klicka här för att visa.
30 september, 2018 Pareto Securities 9:e Hälsovårdsseminarie i Stockholm.   Klicka här för att visa.
30 augusti, 2018 Presentation av delårsrapporten för andra kvartalet 2018.   Klicka här för att visa.
22 maj, 2018 Presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2018.   Klicka här för att visa.
27 april, 2018 Event at ProHearings (engelska).   Klicka här för att visa.
7 mars, 2018 Sitdown hos Erik Penser 2018.   Klicka här för att visa.
6 mars, 2018 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.   Klicka här för att visa.
24 november, 2017 Redeye seminarium.   Klicka här för att visa.
29 juni, 2017 Trading Direkt Intervju med CEO Christer Ahlberg.   Klicka här för att visa.

Aktien

Aktiens
ISIN-kod
Aktiens
Kortnamn
Aktuell
Aktiekurs
SE0009947534 SEDANA  Klicka här!
Certified Adviser: Erik Penser Bank – Tel: 08-463 80 00 – Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sverige
Analytiker som följer Sedana Medical: Peter Östling, Pareto Securities

IPO

Klicka här för att öppna

 Sedana Medical Investor Relation

 

Adress:
Sedana Medical AB (publ)
Berga Backe 2
SE-182 53 Danderyd
Sverige
Telefon: 08-124 05 200
Investor relation: ir@sedanamedical.com


Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera och håll dig uppdaterad med senaste nytt om oss, direkt i inkorgen.
Klick här för att anmäla dig till nyhetsbrevet