InvestorsPerioden i sammanfattning

OmsättningKv 4 2018

15 242

TSEK

EBITDAKv 4 2018

-1 474

TSEK

Christer Ahlberg
VD och koncernchef

VD har ordet

Det fjärde och sista kvartalet för 2018 är avslutat. Ett mycket händelserikt kvartal och försäljningsmässigt framgångsrikt. På helår ökade vi försäljningen med 43% jämfört med 2017, vilket överträffar vår ambition om att öka i genomsnitt 20% per år fram till registreringen av IsoConDa i Europa.

Under 2017 fokuserades mycket av det interna arbetet på att göra bolaget administrativt klart för en börsnotering. Under 2018 har fokus varit på registreringsarbetet av IsoConDa i Europa, AnaConDa och IsoConDa i USA samt att förbereda oss för en lansering av IsoConDa i Europa. Det har visat sig på ett antal sätt. Till att börja med gläds jag åt att organisationen har börjat sätta sig. Under 2018 har vi byggt en medicinsk och klinisk utvecklingsavdelning för att inom bolaget ha kompetensen att klara en europeisk registrering, men även en registrering i andra länder. Arbetet kommer naturligtvis att fortsätta framgent, men påbörjades på allvar under 2018.

Parallellt med att vår marknadschef börjat under det sista kvartalet har vi fortsatt att utveckla vår försäljnings-organisation i flera länder under året. Vi har utökat vår säljkapacitet i Frankrike och Spanien, men framförallt i Tyskland där vi nu anställt ett flertal personer som ska kunna förverkliga Sedana Medicals vision. Vi har även startat upp försäljningsverksamhet i andra länder i mindre skala. Där vill jag nämna Norge, Danmark och Storbritannien där vi under året öppnade egen direktförsäljning. Att AnaConDa under november godkändes i Japan är ett bevis på att Sedana Medical som bolag har en bra registreringskom-petens för medicintekniska produkter, vilket utgör en stabil grund att bygga vidare på även för läkemedelsregistreringsprocessen. Arbetet med att lansera AnaConDa i Japan har påbörjats genom vår distributör. Tack vare vår riktade nyemission i andra kvartalet 2018 har vi även kunnat initiera arbetet med att få vår terapi godkänd i USA. Arbetet med att förbereda FDA mötet i mars har pågått intensivt under kvartalet. Vår regulatoriska strategi är i grunden att få både vår medicintekniska produkt och vårt läkemedel godkända samtidigt. Gällande registreringsarbetet för IsoConDa (isofluran) i Europa går det mesta enligt plan. Glädjande är att efter kvartalets utgång fick vi godkännande för vår planerade pediatriska studie från Pediatric Committee of EMA (PDCO), vilket säkerställer 10 års exklusivitet i EU. Det enda bakslag som under året påverkat oss är uppehållet i den kliniska registreringsstudien, som nu åter fortskrider enligt plan.

En viktig milstolpe på vägen mot att bli ett läkemedelsbolag är den hälsoekonomiska analys som publicerades under kvartalet. Den visar kliniska och ekonomiska fördelar med inhalationssedering av isofluran via AnaConDa jämfört med konventionell intravenös sedering med propofol eller midazolam. För att bli kommersiellt gångbar och framgångsrik måste terapin också accepteras som ett kostnadseffektivt alternativ. I den processen är den hälsoekonomiska studien en bra början och ett bevis för terapins kostnads-effektivitet. Hälsoekonomisk dokumentation behövs för att säkerställa att vår föreslagna prisnivå blir godkänd på de marknader vi avser att lansera i. Den hälsoekonomiska studien visar också att vi på allvar tagit steget in i läkemedelsområdet. Sammanfattningsvis har vi under fjärde kvartalet och under hela 2018 tagit ett antal viktiga utvecklingssteg och byggt intern kompetens i bolaget. Vi har drivit parallella spår av registreringsarbete, kliniska studier och hälsoekonomisk dokumentation. Samtidigt som vi arbetar hårt för att få terapin godkänd har vi byggt en sälj- och marknadsorganisation med strategisk kompetens för global lansering.

Ett av de viktigaste stegen i registreringsarbetet är IsoConDa-studien, vår registreringsgrundande fas III-studie som syftar till att få läkemedelskandidaten IsoConDa (isofluran) godkänd för inhalationssedering inom intensivvården i Europa. I början av 2019 fick vi resultaten från interimanalysen för studien, som glädjande nog visade mindre variationer i effekt än förväntat. Studien kommer därför endast behöva omfatta totalt 300 patienter istället för initialt uppskattade 550 patienter. Det är mycket positivt och vi räknar nu med att lämna in ansökan om ett marknadsgodkännande sommaren 2020 för 16 länder i Europa. Om allt går väl kan vi ha ett europeiskt marknadsgodkännande under andra halvan av 2021. Interimanalysen var en viktig milstolpe och vi kan nu arbeta vidare med studien i snabb takt.

Det fjärde kvartalet och 2018 har varit händelserikt, men på många sätt markerar det bara starten på vår resa. Jag ser med spänning positivt på framtiden.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

 Läs rapporten i sin helhet här.

Kalendarium
Kommande informationstillfällen

Datum Händelse
12 Mar 2019 Bokslutskommuniké 2018
14 Mar 2019 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium
25 Apr 2019 Årsredovisning 2018
8 Maj 2019 Delårsrapport kvartal 1 2019
28 Maj 2019 Årsstämma 2019
22 Aug 2019 Delårsrapport kvartal 2 2019
13 Nov 2019 Delårsrapport kvartal 3 2019
Innehåll

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)
Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670–2519, hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 16.00 i lokaler hos Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Deltagande
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 16 maj 2018 under adress: Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, Sverige. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0)8-124 05 200 eller per e-post till corp@sedanamedical.com. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. I bolaget finns 17 280 538 aktier och röster. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.sedanamedical.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören, Christer Ahlberg
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Val av styrelse samt revisor och eventuella suppleanter
15. Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion avseende valberedning
16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 12–14)
Valberedningen, som består av:

 • Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB
 • Sten Gibeck, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Ola Magnusson, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Tony McCarthy, utsedd av Michael Ryan
 • föreslår följande:
 • Thomas Eklund utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
 • Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt 13).
 • Det sammanlagda styrelsearvodet skall uppgå till 525 000 kronor varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt 100 000
  kronor till den föreslagna ledamoten Eva Walde (punkt 12).
 • Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 12).
 • Omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt nyval av Eva Walde (punkt 14). Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.sedanamedical.com.
 • Omval av Thomas Eklund som styrelsens ordförande (punkt 14).
 • Omval av revisionsbolaget R3 KB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (punkt 14).

Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande
Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet i Sedana Medicals verksamhetsår varje år – tillse att
bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 • val av ordförande på stämman
 • val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
 • val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
 • förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall utskottsarbete
 • principer för fastställande av valberedningen

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden
Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner
Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier som sammanlagt inte överstiger 15 procent av totalt antal utestående aktier efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

*****

Dokumentation, årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, och på www.sedanamedical.com, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april Sedana Medical AB (publ)
Styrelsen

Nedladdningsbara filer:

  Kallelse till årsstämma
  Valberedningens förslag
  Fullmaktsformulär
  Protokoll från årsstämma


Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Här hittar du information om vår styrelse, ledande befattningshavare, ersättningsprinciper, revisorer, bolagsstämmor samt bolagsordningen.

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman den 22 maj 2018 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Thomas Eklund Styrelseordförande
 • Född: 1967
 • Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2014.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 25 års erfarenhet från ledande positioner inom bland annat bank-, life sciences- och vårdsektorn. VD för Investor Growth Capital (numera Patricia Industries) under åren 2002 – 2012, ett Investor-ägt private equity-bolag med fokus på långsiktiga investeringar inom teknologi, hälso- och sjukvård och industri. Tidigare styrelseledamot i life science-bolag såsom Swedish Orphan International AB (ordförande) och Carmel Pharma AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Biotage AB, Caliditas Theraputics AB, Itrim Holding AB och Moberg Pharma AB (publ). Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Excillum Aktiebolag, Impilo No 4 Holding II AB, Memira Holding AB, Neoventa Medical AB, Rodebjer Form AB, SciBase Holding AB (publ), Surgical Science Sweden AB, Swedencare AB (publ) samt samt styrelseledamot i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 474,156 aktier via Eklund konsulting AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Sten Gibeck Styrelseledamot
 • Född: 1943
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare styrelseordförande.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sten har en högre företagsekonomisk examen vid Sveriges Kontoristförening. Tidigare ägare och VD i medicinteknikföretaget Louis Gibeck AB under dess resa från att vara ett mindre distributionsföretag till att uppnå en marknadsledande position inom sitt område i bl.a. Tyskland, Frankrike, Japan och USA. Louis Gibeck AB handlades under ett par år i slutet av 90-talet på OTC-listan i Stockholm, innan bolaget köptes upp av Hudson Respiratory Care Inc där Sten Gibeck var styrelseledamot 1999 – 2004.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 1 605 744 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Bengt Julander Styrelseledamot
 • Född: 1953
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2011.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet. Ägare och styrelseledamot i Linc AB som investerar i bolag inom läkemedel- och medicinteknik. Operativ-, styrelse- och ägarerfarenhet från branschen.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Knil AB. Styrelseledamot i Calliditas Therapeutics AB, Cronhamn Invest AB, Linc AB, Livland Skog AB Medivir Aktie¬bolag, nWise AB, ProEquo AB, Stille AB, Swevet AB samt Swevet Holding AB. Styrelsesuppleant i Eriksbergskliniken AB samt styrelseledamot och suppleant i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 901 901 aktier via Linc AB.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Ola Magnusson
Styrelseledamot
 • Född: 1948
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2005 – 2011).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ola är gymnasieingenjör med inriktning kemi från Tekniska gymnasiet i Göteborg. Nästan 30 års erfarenhet från läkemedelsbranschen och 20 års erfarenhet från medicinteknikbranschen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VD på Louis Gibeck AB samt ansvarig för bolagets listning på OTC-listan i Stockholm. Tidigare VD på Hudson RCI AB efter dess förvärv av Louis Gibeck AB. Har arbetat inom Pharmacia-koncernen i USA i två omgångar under 80- och 90-talet. Startade Sedana Medical 2005 och verkade som VD fram till 2011.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eataway AB och Transcutan AB. Styrelseledamot i Hammarplast Medical Aktiebolag, Miris Holding AB (publ) samt dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 296 000 aktier via Magiola Consulting AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Michael Ryan Styrelseledamot
 • Född: 1957
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2011 – 2017).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Michael har en Master of Industrial Engineering (1st Class Honours) från University College Dublin. Innan han blev VD för Sedana Medical 2011 var Michael huvudaktieägare och VD för Artema Medical AB till dess att bolaget förvärvades 2008. Han var också ägare till Excal AB och har haft ledande befattningar inom teknikföretag i Irland och Sverige i över 25 år.
 • Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i TecScan Ireland Ltd. Styrelseledamot i Anades Ltd, Irrus Investment Ltd, Salmur Ltd och Venn Life Sciences Ltd.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 068 083 aktier via Anades Ltd. samt 35 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 140 000 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Eva Walde Styrelseledamot
 • Född: 1963
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, Sverige. Över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikbranchen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic development chef på Pfizer AB.
 • Andra pågående uppdrag: Arbetar som managmentkonsult och är VD och styrelseordförande i det egna bolaget Movits Consulting AB samt är styrelsesuppleant i Finnson & Partners AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 3 200 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ledningsgrupp

Christer Ahlberg
VD och koncernchef
 • Född: 1971
 • Befattning: Verkställande direktör och koncernchef i Sedana Medical sedan februari 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christer är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Anthrop Pharmaceuticals AB och Sedana Medical Ltd. VD och styrelseledamot i Sedana Medical Sarl. VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag. Styrelsesuppleant i Sedana Medical Incentive AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 230 000 aktier samt 184 200 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 184 200 aktier.
Maria Engström
Finansdirektör
 • Född: 1972
 • Befattning: Finansdirektör i Sedana Medical sedan februari 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maria är civilekonom med examen från Stockholms Universitet. Tidigare chef över Cross Pharma AB (2015 – 2016) och Head of Business Control på Medivir AB (2012 – 2014). Över 15 års erfarenhet från positioner som finanschef, Head of Business Control och controller på Biovitrum, Bristol Myers Squibb och Ericsson.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB. Styrelsesuppleant i UHT Förvaltning AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 3 850 aktier samt 60 782 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 60 782 aktier via FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB.
Peter Sackey
Medicinsk direktör
 • Född: 1971
 • Befattning: Medicinsk direktör i Sedana Medical sedan januari 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter tog läkarexamen 1997 vid Karolinska Institutet. Han har varit yrkesverksam i drygt 20 år inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och innehar europeiska examina inom anestesi (DESA) och intensivvård (EDIC). Han disputerade vid Karolinska Institutet 2006 med avhandlingen “Isoflurane sedation in Intensive Care Unit patients”. Peter är docent vid Karolinska Institutet och har handlett flera doktorander och bedriver forskning inom intensivvård.
 • Tidigare anställningar: Överläkare, Chef Funktionsenhet Neurointensivvård, Perioperativ Medicin och Intensivvård intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Andra pågående uppdrag: Docent, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
 • Innehav i Sedana Medical: 975 aktier och 65,167 optioner, motsvarande 65,167 aktier.
Ron Farrell
Direktör FoU och kvalitet
 • Född: 1956
 • Befattning: Direktör för FoU och kvalitet i Sedana Medical sedan 2011. VD i Sedana Medical Ltd.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ron har en graduateship of the Plastics and Rubber från Institute of London (GPRI). 37 års erfarenhet från tillverkningsbranschen på olika befattningsnivåer på företag som Oral-B Laboratories, Gilette, Vistakon, Tech Group, Artema Medical och Kayfoam Woolfson. Huvudsakligen verksam inom engineering, kvalitetssäkring, supply chain, utveckling och verksamhetsledning avseende fabriker.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lismed Ltd. och Sedana Medical Ltd.
 • Innehav i Sedana Medical: 731 062 aktier och 55 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 220 000 aktier.
Robert vom Dorp
Försäljningsdirektör
 • Född: 1970
 • Befattning: Försäljningsdirektör i Sedana Medical sedan 2010, anställd sedan 2005.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Robert har en MBA i ekonomi från University of Applied Sciences vid Hochschule Koblenz. Har även studerat industriell organisation. Arbetat med försäljning inom medicinteknik sedan 2001, tidigare som account manager för produkter inom anestesi, ventilation och intensivvård på Hudson RCI och Teleflex Medical. Ansvarig för marknadsföring, strategi, försäljning och personal vid Sedana Medicals säljkontor (filial) i Tyskland. Även ansvarig för återförsäljare i Österrike och Schweiz. Tidigare konsult på företag som utställde ISO-certifieringar till sjukhus.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 7 500 aktier samt 26 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 104 000 aktier.
Gunilla Mickelsson
Marknadsdirektör
 • Född: 1971
 • Befattning: Marknadsdirektör i Sedana Medical sedan oktober 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Gunilla är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Hon har tidigare varit Head of Global Marketing, Specialty Care unit på Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) och innan det Sr Director Commercial Strategies and Alliance Management på Sobi Partner Products.
 • Tidigare anställningar: Gunilla har mer än 20 års erfarenhet från olika typer av ledande kommersiella roller inom läkemedelsindustrin från företag såsom AstraZeneca, Meda, Wyeth och Pfizer.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kapfovaltre AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 1500 aktier.

Ersättningsprinciper

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Styrelsen ska för varje år överväga om man bör föreslå årsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Föreslagna incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt.

Ersättningen till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Vid årsstämman den 19 maj 2017 fattades beslut om att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett totalt belopp om 350 000 SEK varav 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 50 000 SEK till var och en utav de övriga ledamöterna.

Revisorer

Christina Kallin Sharpe, auktoriserad revisor, på R3 Revisionsbyrå omvaldes vid årsstämman 2017 för perioden intill slutet av årsstämman 2018.

Ersättning till revisorn utgår enligt löpande räkning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Sedana Medical AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, hänvisas till bolagets bolagsordning.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Sedana Medical AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra medicinsk-tekniska produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma i bolaget ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

(a) fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

(b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10. Val av styrelse och val av revisor

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 Ladda ner Bolagsordningen här.

Ägarstruktur

Nedan visas Sedana Medicals ägarstruktur per den 31 december 2018.

Namn Antal Andel (%)
Linc AB 1 901 901 9,93%
Sten Gibeck 1 605 744 8,38%
Magiola Consulting 1 355 867 7,08%
Anders Walldov direkt och indirekt (Brohuvudet AB) 1 160 000 6,06%
Anades Ltd. 1 068 083 5,58%
State Street Bank & Trust 796 123 4,16%
Ron Farrell 731 062 3,82%
SEB 723 216 3,78%
Handelsbanken Microcap 592 990 3,10%
Eklund Konsulting AB 474 156 2,48%
BNP Paribas 457 085 2,39%
Swedbank Robur Microcap 450 000 2,35%
Avanza pension 448 709 2,34%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 404 090 2,11%
Pershing, LLC 368 877 1,93%
Femton största aktieägare 12 537 903 65,45%
Övriga * 6 618 688 34,55%
TOTALT: 19 156 591 100%

* Varav VD’s innehav är 230 000 aktier.

Warrant programmes

Sedana Medical har två utestående teckningsprogram med en total maximal utspädning av 1 350 149 aktier.

Garanti 2014/2019, total maximal utspädning av 1 040 000 aktier, utövas tills 31 december 2019
till ett pris av 2,50 SEK/aktie.

Garanti 2017/2021, total maximal utspädning av 310 149 akjtier, utövas til 31 januari 2021
till ett pris av 130% av IPO-priset.

Presentationer

Datum Beskrivning Material
14 mars, 2019 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
12 mars, 2019 Presentation av bokslutskommuniké 2018.  Spela video
8 mars, 2019 isoConDa Fas III pivotal studie, interimanalys rapport, 8 mars 10:30.  Spela video
22 november, 2018 Presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2018.  Spela video  Visa pdf
6 september, 2018 Pareto Securities 9:e Hälsovårdsseminarie i Stockholm.  Spela video
30 augusti, 2018 Presentation av delårsrapporten för andra kvartalet 2018.  Spela video
22 maj, 2018 Presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2018.  Spela video
27 april, 2018 Event at ProHearings (engelska).  Spela video
7 mars, 2018 Sitdown hos Erik Penser 2018.  Spela video
6 mars, 2018 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
24 november, 2017 Redeye seminarium.  Spela video
29 juni, 2017 Trading Direkt Intervju med CEO Christer Ahlberg.  Spela video

Aktien

Aktiens
ISIN-kod
Aktiens
Kortnamn
Aktuell
Aktiekurs
SE0009947534 SEDANA  Klicka här!
Certified Adviser: Erik Penser Bank – Tel: 08-463 80 00 – Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sverige
Analytiker som följer Sedana Medical: Peter Östling, Pareto Securities

IPO

Klicka här för att öppna

 Sedana Medical Investor Relation

 

Adress:
Sedana Medical AB (publ)
Vendevägen 87
SE-182 32 Danderyd
Sverige
Telefon: 08-124 05 200
Investor relation: ir@sedanamedical.com


Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera och håll dig uppdaterad med senaste nytt om oss, direkt i inkorgen.
Klick här för att anmäla dig till nyhetsbrevet