Investors


Investor Relations


Perioden i sammanfattning

OmsättningKv 2 2021

40 (41)

MSEK

EBITDAKv 2 2021

-14 (-0)

MSEK

Jens Lindberg
Kommersiell direktör

VD har ordet

I slutet av juli uppnåddes en viktig milstolpe då det glädjande beskedet att vi – tidigare än förväntat – fick DCP-godkännande för läkemedlet Sedaconda (isofluran) och tillika behandlingen inhalationssedering. Detta innebär att vi nu söker nationella godkännanden för att lansera behandlingen inhalationssedering i 15 länder i Europa. Dessa nationella processer förväntas ta cirka 1–3 månader. Ytterligare glädjande besked kommunicerades den 13 augusti när Sedaconda1 erhöll det första nationella godkännandet av den franska läkemedelsmyndigheten ANSM.

Försäljningen i kvartalet uppgick till 40 MSEK, en ökning med cirka 3 procent i fasta växelkurser jämfört med föregående år. Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 66 procent, en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år som en effekt av lägre fraktkostnader under kvartalet då en större andel frakt skett med båt i stället för flyg.

I Tyskland, vår största marknad, såg vi ett fortsatt starkt momentum med ökad försäljning jämfört med föregående år och nästan i linje jämfört med kvartal 1, trots ett kraftigt minskande antal intensivvårdsbehandlade Covid-19-patienter under maj-juni. Detta är ett positivt tecken på att klinikerna fortsätter att bredda användningen till andra än Covid-19 patienter. Övrig direktförsäljning i Europa minskade jämfört med föregående år som ett resultat av pandemins avtagande tredje våg. Föregående år präglades av en explosionsartad försäljningsökning under april-maj under pandemins begynnelse. Dessa länder som har en väsentligt mindre kundbas än Tyskland, påverkas försäljningsmässigt i ännu högre grad av minskande antal Covid-19 patienter på IVA. Vi ser dock ett fortsatt momentum även här med existerande och nya sjukhuskunder som börjar bredda användningen till andra patientgrupper. Dessa relationer kommer att vara mycket värdefulla vid kommande marknadsgodkännanden.

Sedana Medical arbetar enligt en tydlig strategi som bygger på flera steg för att utveckla inhalationssedering till en global standardbehandling inom intensivvård.

Det första steget inom strategin är att etablera AnaConDa (under namnändring till Sedaconda ACD) på utvalda marknader. Under kvartalet fortsatte vi att stärka vår närvaro i våra distributörsmarknader, framförallt i Latin-amerika. Försäljningen ökade kraftigt jämfört med föregående år och Mexiko är vår näst största marknad under kvartal 2. Latinamerika är en av de regioner i världen där sjukvårdssystemet har belastats hårdast av pandemin, med bland annat akut brist på propofol i många länder. Vår framgång kan också till stor del tillskrivas vår lokala distributör som är en av Latinamerikas ledande distributörer av sjukvårdsartiklar. Det finns ett stort intresse för att lansera och sälja AnaConDa/Sedaconda ACD på de marknader som vi själva inte täcker, vilket ger oss möjlighet att samarbeta med de bästa distributörerna i respektive land.

När det gäller det andra steget i vår strategi; Att få läkemedlet Sedaconda och tillika behandlingen inhalations-sedering godkänd var det glädjande att få DCP-godkännandet redan i juli samt det första nationella marknads-godkännandet i Frankrike i augusti. När vi nu närmar oss kommersialisering i Europa har vårt arbete koncentrerats till lanseringsaktiviteter. Dels fokuserar vi på pris-, upphandlings- och subventionsprocesser i respektive land, vilket tidvis är ett resurskrävande arbete, men acceptans från betalare i sjukvårdssystemen är en nyckelfaktor för en lyckad kommersialisering. Utöver det har vi trots fortsatta nedstängningar i många av våra marknader lyckats intensifiera vår aktivitetsnivå vid lokala kongresser och möten. Vi har även anordnat egna välbesökta symposier i samband med dessa kongresser. Allt som allt har vår aktivitetsnivå ökat och den kommer att öka ytterligare ju närmare säljstart vi kommer.

En del av arbetet inför lansering är namnbytet av vår medicintekniska produkt AnaConDa till Sedaconda ACD, som står för Anaestetic Conserving Device. Namnet stärker kopplingen till Sedana Medical och det unika användningsområdet sedering. Läkemedlet Sedaconda (isofluran) ska administreras via AnaConDa/Sedaconda ACD som tillsammans utgör behandlingen inhalationssedering. Namnbytet kommer att lanseras den 1 oktober.

Förberedelserna inför vår amerikanska registrering har under kvartalet varit intensiva. Strax efter utgången av kvartalet kunde vi bland annat meddela att vi genomfört ett så kallat End of phase II meeting med det amerikanska läkemedelsverket, US Food and Drug Administration (FDA). Syftet med detta rådgivande möte var att diskutera dokumentationen inför fas III och att enas kring planen och designen för studierna i fas III. Mötet var framgångsrikt – FDA accepterade vårt förslag på fas III-program, inklusive studiedesign och primärt slutmål för studierna – och innebär att vi kan gå in i fas III i linje med tidigare kommunicerad tidsplan.

Vi arbetar nu för att skicka in en IND-ansökan (Investigational New Drug application) under hösten för att få starta kliniska studier och kunna inkludera de första patienterna i studierna i kvartalsskiftet Q1/Q2 2022. Intresset för att medverka i studierna har varit påtagligt från ett stort antal ledande amerikanska centra. Vi siktar på att inkludera cirka 30 centra och ser fram emot att påbörja inklusionen av patienter. Vi har etablerat dotterbolag och rekryterat medarbetare i USA som ska vara delaktiga i studiearbetet. Genom att framgångsrikt genomföra två randomiserade, kontrollerade studier som omfattar ca 250 patienter vardera, planerar vi att erhålla marknadsgodkännande innan utgången av 2024.

När det gäller det tredje steget i vår strategi; Att med hjälp av fler studier säkerställa medicinsk evidens som visar att inhalationssedering är en bättre och mer kostnadseffektiv behandling jämfört med dagens intravenösa standardbehandling, var det mycket glädjande att vi under kvartalet kunde meddela att Sedaconda-studien (SED001) utsågs till en av tre bästa posters vid den 52:a intensivvårdskonferensen DGIIN & ÖGIAIN 16–18 juni 2021. DGIIN & ÖGIAIN är de tyska och österrikiska akut- och intensivvårdsföreningarnas gemensamma årliga kongress. Det är mycket positivt att studien får uppmärksamhet i Tyskland som är vår största marknad.

Sammantaget lägger vi ytterligare ett intensivt kvartal till handlingarna med framgångar inom samtliga steg av vår strategi. Den 1 oktober kommer jag att överlämna staffetpinnen till vår tillträdande vd och koncernchef Johannes Doll och fortsätta i min roll som kommersiell chef. Vi ser fram emot att återkomma till er.

Jens Lindberg, Kommersiell direktör

 Läs rapporten i sin helhet här.

Kalendarium
Kommande informationstillfällen

Datum Händelse
4 november, 2021 Kvartalsrapport 3, 2021

Finansiella rapporter

2016
Årsredovisningar Delårsrapporter
2016  Sedana Medical AB (publ)
Årsredovisning (2016)
N/A N/A

Klicka på + -tecknet för att visa rapporter på önskat år, klicka sedan på en rapport för att öppna den.
Du behöver en pdf reader för att läsa filerna.

Innehåll

Årsstämma 2021

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2020

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2019

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2018

Nedladdningsbara filer:

  Kallelse till årsstämma 2018
  Valberedningens förslag
  Fullmaktsformulär
  Protokoll årsstämma 2018


Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Här hittar du information om vår styrelse, ledande befattningshavare, ersättningsprinciper, revisorer, bolagsstämmor samt bolagsordningen.

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter.

Thomas Eklund Styrelseordförande
 • Född: 1967
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2014.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 25 års erfarenhet från ledande positioner inom bland annat bank-, life sciences- och vårdsektorn. VD för Investor Growth Capital (numera Patricia Industries) under åren 2002 – 2012, ett Investor-ägt private equity-bolag med fokus på långsiktiga investeringar inom teknologi, hälso- och sjukvård och industri. Tidigare styrelseledamot i life science-bolag såsom Swedish Orphan International AB (ordförande) och Carmel Pharma AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Biotage AB, Bio-Works Technologies AB, Bio-Works Sweden AB, Boule Diagnostics AB, Excillum Aktiebolag, Immedica Pharma Holding AB, Mabtech Group Holding AB, Mabtech Holding AB, Surgical Science Sweden AB, Swedencare AB (publ) samt styrelseledamot i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1,666,464 aktier via Tedsalus AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Claus Bjerre Styrelseledamot
& vice styrelseordförande
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Dansk
 • Befattning: Styrelseledamot och vice styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2021.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Claus har en M.Sc. från Copenhagen Business School och en MBA i strategi och ekonomi från UCLA Anderson School of Management. Han var VD för Atos Medical från början av 2014 till och med 2018. Atos Medical såldes av EQT till PAI Partners under sin tid 2016. Från 2006 till 2014 hade Claus många ledande befattningar inom Coloplast A/S, ett danskt globalt medtech bolag som tillhandahåller konsumtionsprodukter, senast som president, Nordamerika, Japan och Australien. Innan Coloplast tillbringade han 10 år inom företagsstrategi, fusioner och förvärv samt private equity inom olika branscher för McKinsey & Company, Nordic Capital och Mattel.
 • Andra pågående uppdrag: Ordinarie styrelseledamot och vice ordförande i Ellabs styrelse, som ägs av EQT, och seniorrådgivare på KKR & Co, Inc.
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier.
  Oberoende till större aktieägare, ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
Bengt Julander Styrelseledamot
 • Född: 1953
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2011.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet. Ägare och styrelseordförande i Linc AB som investerar i bolag inom läkemedel- och medicinteknik. Operativ-, styrelse- och ägarerfarenhet från branschen.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Linc AB och Knil AB. Styrelseledamot i Animal Probiotics Sweden AB, Cronhamn Invest AB, Livland Skog AB, Medivir Aktiebolag, nWise AB, Part Production Sweden AB, Reison Medical AB, Stille AB och Swevet Holding AB. Styrelseledamot och suppleant i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 7,598,804 aktier via Linc AB.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Ola Magnusson
Styrelseledamot
 • Född: 1948
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2005 – 2011).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: • Ola är gymnasieingenjör med inriktning kemi från Tekniska gymnasiet i Göteborg. Ola har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsbranschen i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning varav 4 år i USA för Pharmacia på 80- och 90 talet. Ola har också 20+ års erfarenhet från medicinteknikbranschen som VD på Louis Gibeck AB där Ola var ansvarig för bolagets listning på OTC-listan samt VD, EMEA på Hudson RCI AB efter dess förvärv av Louis Gibeck AB. Startade Sedana Medical 2005 och verkade som VD fram till 2011.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eataway AB. Styrelseledamot i TransCutan AB, samt styrelseledamot i mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 4,544,288 aktier via Magiola Consulting AB och 39,440 privat.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Eva Walde Styrelseledamot
 • Född: 1963
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, Sverige. Över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikbranchen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic development chef på Pfizer AB.
 • Andra pågående uppdrag: Är marknadsdirektör i Olink Proteomics AB, styrelsemedlem i Senzime AB, VD och styrelseordförande i det egna bolaget Movits Consulting AB samt är styrelsesuppleant i Finnson & Partners AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 12,800 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Christoffer Rosenblad Styrelseledamot
 • Född: 1975
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christoffer har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Under åren 2012-2020 var han CFO för XVIVO Perfusion AB. Under åren 2015–2017 ledde han XVIVOs Nordamerikanska verksamhet och var bosatt i USA. Under åren 2001 till 2012 har han haft ledande positioner inom ekonomi och strategisk styrning på Novartis och LG Electronics.
 • Andra pågående uppdrag: COO (sedan 2020) och vice VD (sedan 2017) på XVIVO Perfusion AB.
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ledningsgrupp

Johannes Doll
VD och Koncernchef
 • Född: 1981
 • Nationalitet: Tysk
 • Befattning: VD och Koncernchef sedan 1 oktober 2021.
 • MBA, University of Texas, och Dipl. Kaufmann, WHU Otto Beisheim School of Management, Tyskland. Under 2013–2021 var Johannes del av ledningsgruppen på Orexo AB, senast som Executive Vice President & Chief Commercial Officer. Dessförinnan, 2004–2013, arbetade Johannes på McKinsey & Company som rådgivare åt bolag inom den globala läkemedels- och medtech industrin samt även åt riskkapitalbolag.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier.
Susanne Andersson
Finansdirektör
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Finansdirektör (CFO) sedan januari 2021.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom med examen från College of Charleston, S.C, USA. Tidigare CFO på Pricer, CFO & Kommunikationschef på ChromoGenics, VP Head of Investor Relations på PostNord, CFO på Nordic Mines och 15+ års internationell erfarenhet inom olika finans- och managementpositioner inom Ericsson och telekomindustrin.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier.
Sylvia Buddenbaum Eriksson
HR direktör
 • Född: 1968
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: HR direktör, konsult sedan augusti 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen Ekonomi, inriktning affärsekonomi, Stockholms universitet. Konsult i eget bolag sedan februari 2019. Tidigare bl.a. HR direktör GroupM, HR direktör Lidl Sverige, Ansvarig HR & Kommunikation Apoteksgruppen i Sverige AB/Apoteket omstrukturering AB, HR direktör Unilever Nordic samt roller inom finans.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier, närstående 72 aktier.
Robert vom Dorp
Direktör Affärsutveckling
 • Född: 1970
 • Nationalitet: Tysk
 • Befattning: Direktör affärsutveckling i Sedana Medical sedan april 2020, anställd sedan 2005.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Robert har en MBA i ekonomi från University of Applied Sciences vid Hochschule Koblenz. Har även studerat industriell organisation. Arbetat med försäljning inom medicinteknik sedan 2001, tidigare som account manager för produkter inom anestesi, ventilation och intensivvård på Hudson RCI och Teleflex Medical. Ansvarig för marknadsföring, strategi, försäljning och personal vid Sedana Medicals säljkontor (filial) i Tyskland. Även ansvarig för återförsäljare i Österrike och Schweiz. Tidigare konsult på företag som utställde ISO-certifieringar till sjukhus.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 305,000 aktier.
Peter Fröberg
Direktör Forskning & Produktutveckling (CTO)
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Direktör Forskning och Produktutveckling (CTO), konsult sedan november 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm. Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och affärsutveckling, som produktchef på Elekta Instrument AB och som konsult inom Life Science.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier.
Stefan Krisch
Direktör Varuflöde & Produktion
 • Född: 1974
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Direktör Varuflöde och Produktion sedan mars 2021.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i maskinteknik från KTH Stockholm, Sverige samt Technische Universität Darmstadt, Tyskland. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Stefan har ca 20 års erfarenhet av arbete i ledande positioner inom olika industrier, främst inom tillverkning, logistik samt affärsutveckling. Tidigare vd Svensk Dos AB, vd Dipylon Medical AB samt produktionschef AB Gustavsberg. Grundare av Eker Bicycles AB och Eker Production Ltd, Uganda.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eker Bicycles ABoch Eker Production Ltd, Uganda. Ägare K-Consulting (enskild firma).
 • Innehav i Sedana Medical: 5,600 aktier, 25,200 teckningsoptioner.
Jens Lindberg
Kommersiell direktör
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Kommersiell direktör sedan april 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: B.S. Business Administration samt 25 år i lokala och globala kommersiella roller inom AstraZeneca.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier. 12,000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 12,000 aktier.
Peter Sackey
Medicinsk direktör
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Medicinsk direktör i Sedana Medical sedan januari 2018, anställd sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter tog läkarexamen 1997 vid Karolinska Institutet. Han har varit yrkesverksam i drygt 20 år inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och innehar europeiska examina inom anestesi (DESA) och intensivvård (EDIC). Han disputerade vid Karolinska Institutet 2006 med avhandlingen “Isoflurane sedation in Intensive Care Unit patients”. Peter är docent vid Karolinska Institutet och har handlett flera doktorander och bedriver forskning inom intensivvård.
 • Tidigare anställningar: Överläkare, Chef Funktionsenhet Neurointensivvård, Perioperativ Medicin och Intensivvård intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Andra pågående uppdrag: Docent, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
 • Innehav i Sedana Medical: 187,468 aktier samt 105,172 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2019/2022 motsvarande 105,172 aktier.
Jessica Westfal
Direktör för Regulatory Affairs & QA
 • Född: 1974
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Direktör för Regulatory Affairs och QA sedan maj 2020, anställd sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jessica har en MSc i analytisk kemi vid Umeå
  Universitet. Hon har tidigare arbetat vid Unimedic AB (2006-2020) som bl.a. kvalitets- och produktutvecklingschef samt vid AstraZeneca AB (1998-2006).
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier. 4,000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 4,000 aktier.

Ersättningsprinciper

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Styrelsen ska för varje år överväga om man bör föreslå årsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Föreslagna incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt.

Ersättningen till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Arvodet till styrelsen i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Revisionsutskottet

Under 2020 infördes ett revisionsutskott. På styrelsens vägnar övervakar och granskar utskottet följande:

 • Omfattning och korrekthet av de finansiella rapporterna
 • Överensstämmelse med lagar och regelverk
 • Intern kontroll över finansiell rapportering
 • Riskhantering
 • Årsredovisningen och delårsrapporterna
 • Revisioner och revisionsavgifter

Medlemmar i revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter som utses av styrelsen. De nuvarande medlemmarna är:
Christoffer Rosenblad (Ordförande)
Thomas Eklund
Bengt Julander

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2021 för perioden fram till årsstämman 2022. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Leonard Daun.

Arvode för revision i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Sedana Medical AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, hänvisas till bolagets bolagsordning.

BOLAGSORDNING FÖR SEDANA MEDICAL AB (PUBL)

Reg. no. 556670-2519

Antagen på årsstämma den 10 maj 2021

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sedana Medical AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel och medicinsk-tekniska produkter,
samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma i bolaget ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 10 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

(a) Beslut om:
fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

(b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

9. Val av styrelse och val av revisor

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 Ladda ner Bolagsordningen här.

Ägarstruktur

Nedan visas Sedana Medicals ägarstruktur.

NamnAntal aktierKapitalRösterVerifierat       
Handelsbanken Fonder 8 580 052 9,31% 9,31% 2021-09-30
Swedbank Robur Fonder 8 314 933 9,02% 9,02% 2021-09-30
Linc AB (Bengt Julander) 7 598 804 8,24% 8,24% 2021-09-30
Anders Walldov 7 200 000 7,81% 7,81% 2021-09-30
Ola Magnusson 4 583 728 4,97% 4,97% 2021-09-20
Sten Gibeck 4 279 776 4,64% 4,64% 2021-09-30
Öhman Fonder 3 898 485 4,23% 4,23% 2021-09-30
Tredje AP-fonden 2 000 000 2,17% 2,17% 2021-09-30
Avanza Pension 1 978 681 2,15% 2,15% 2021-09-30
Berenberg Funds 1 919 532 2,08% 2,08% 2021-03-31
Totalt 1050 353 99154,62%54,62%
Övriga41 832 96945,38%45,38%
Totalt antal ägare 7 633 2021-09-30
Totalt antal aktier 92 186 960 2021-09-30

Källa: Modular Finance

Optionsprogram

Sedana Medical har utestående teckningsoptionsprogram med en total maximal utspädning av 547 272 aktier.
Teckningsoptionsprogram 2019/2022, total maximal utspädning av 356 340 aktier,
kan utövas 1 juli till 30 november 2022 till ett pris av 35,60 SEK/aktie.
Teckningsoptionsprogram 2020/2023, total maximal utspädning av 42 480 aktier,
kan utövas 1 juli till 30 november 2023 till ett pris av 83,70 SEK/aktie.
Teckningsoptionsprogram 2020/2024, total maximal utspädning av 148 452 aktier,
kan utövas 1 februari till 31 maj 2024 till ett pris av 123,90 SEK/aktie.

Presentationer

Datum Beskrivning Material
19 aug, 2021 Sedana Medical – webcast kv 2 2021 rapport.
För att delta, vänligen ring in på: +46 8 505 583 52
För ytterligare inloggningsinformation:
https://financialhearings.com/event/13794
 Mer info
6 maj, 2021 Sedana Medical – webcast kv 1 2021 rapport.  Mer info
25 feb, 2021 Sedana Medical – webcast kv 4 2020 rapport.  Mer info
26 nov, 2020 Sedana deltar på Redeye Life Science Day 2020.  Spela video
17-19 nov, 2020 Sedana deltar på 11:e årliga Jefferies Global Healthcare Conference.  Mer info
5 nov, 2020 – 14:00 Sedana Medical – webcast kv 3 2020 rapport.  Mer info
9 sep, 2020 Sedana deltar på Carnegie Virtual Nordic Small Mid Cap Seminar.  Visa program
2-3 sep, 2020 Sedana deltar på Pareto Securities 11:e årliga hälsovårdskonferens.  Mer info
1 sep, 2020 Sedana deltar på Danske Bank Small & Mid Cap Seminarium.  Spela video
10 jul, 2020 Presentation av det positiva toppresultatet i den avgörande IsoConDa-studien.  Visa live stream
19 maj, 2020 CEO presentation för bolagsstämman 2020-05-19.  Spela video
7 maj, 2020 Presentation av delårsrapport kvartal 1 2020.  Spela video
8 apr, 2020 Sedana Medicals VD om att prioritera rätt i Coronakrisen.  Spela video
27 nov, 2019 VATOR SECURITIES UNICORN SUMMIT 2019.  Spela video
sep, 2019 Sedana Medical – Management Presentation September 2019.  Visa presentation
10 jun, 2019 Redeye Growth Day 2019.  Spela video
8 maj, 2019 Presentation av delårsrapport kvartal 2 2019.  Spela video
14 mar, 2019 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
8 mar, 2019 isoConDa Fas III pivotal studie, interimanalys rapport, 8 mars 10:30.  Spela video
6 sep, 2018 Pareto Securities 9:e Hälsovårdsseminarie i Stockholm.  Spela video
27 apr, 2018 Event at ProHearings (engelska).  Spela video
7 mar, 2018 Sitdown hos Erik Penser 2018.  Spela video
6 mar, 2018 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
24 nov, 2017 Redeye seminarium.  Spela video
29 jun, 2017 Trading Direkt Intervju med CEO Christer Ahlberg.  Spela video

Aktien

Kursgraf

Aktiens
ISIN-kod
Aktiens
Kortnamn
Aktuell
Aktiekurs
SE0015988373 SEDANA  Klicka här!
LEI-koden är: 549300FQ3NJRI56LCX32
Certified Adviser: Erik Penser Bank – Tel: 08-463 80 00 – Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sverige
Analytiker som följer Sedana Medical: Peter Östling, Pareto Securities och Carl Mellerby, SEB

IPO

Klicka här för att öppna

 Sedana Medical Investor Relation

 

Adress:
Sedana Medical AB (publ)
Vendevägen 89
SE-182 32 Danderyd
Sverige
Telefon: 08-124 05 200
Investor relation: ir@sedanamedical.com