Investors


Investor Relations


Perioden i sammanfattning

OmsättningKv 2 2020

40 509

TSEK

EBITDAKv 2 2020

-777

TSEK

Christer Ahlberg
VD och koncernchef

VD har ordet

Positiva top line-resultat
– en milstolpe på vägen mot vår vision

Verksamheten under det andra kvartalet präglades fortsatt av covid-19-pandemin men också av ett intensivt arbete inför vår kommande USA-expansion. Först vill jag dock ta upp den viktigaste milstolpen på många år som inträffade strax efter kvartalets utgång när vi meddelade positiva top line-resultat i vår registreringsgrundande fas 3-studie SED-001. Studien är det enskilt största framsteget för inhalationssedering sedan AnaConDa utvecklades och vi är oerhört stolta över att ha genomfört världens största studie av inhalationssedering inom intensivvård.

Målet när vi initierade arbetet med studien för flera år sedan var att kunna registrera inhalationssedering med IsoConDa (isofluran), administrerat med AnaConDa, i Europa för att på så sätt närma oss vår vision att göra inhalationssedering till en ny global standardmetod inom intensivvården. Genom de positiva top line-resultaten har vi kommit en god bit på vägen mot vår vision. Studien nådde sitt primära mål; att visa att IsoConDa administrerat med AnaConDa är en effektiv sederingsmetod för ventilatorvårdade intensivvårds-patienter som inte är sämre än dagens intravenösa standardsedering med propofol.

De starka top line-resultaten bekräftar den kliniska erfarenheten från läkare världen över och de starka studieresultaten kommer att ligga till grund för den ansökan om europeiskt marknadsgodkännande som vi kommer att skicka in så snart som möjligt under fjärde kvartalet i år. I en första registreringsrunda kommer ansökan att omfatta 16 europeiska länder och om allt går väl räknar vi med ett godkännande under andra halvåret 2021. Ett marknadsgodkännande i Europa kan dessutom öppna dörren till en rad andra marknader och vi utreder just nu exakt vilka marknader som snabbt kan öppnas upp baserat på en europeisk registrering.

De sekundära målen i SED-001-studien analyseras för närvarande och kommer att presenteras tillsammans med det primära målet i en vetenskaplig tidskrift i början av nästa år. Vi har naturligtvis höga förhoppningar även när det gäller de sekundära resultaten, men de starka top line-resultaten är i sig tillräckliga som grund för vår ansökan om marknadsgodkännande.

SED-001-studien är designad som en non-inferiority-studie vilket innebär att dess primära syfte är att visa att vår terapi inte är sämre än propofol på att upprätthålla en adekvat sederingsnivå. Studiens sekundära mål är bl a tid till uppvaknande, andel tid med spontan andning, behov av smärtstillande, IVA- och ventilatorfria dagar samt organfunktion o¨ver tid. Om dessa mål lyckas visa goda resultat så är det naturligtvis en bonus, men ingenting som vi räknar med just på grund av studie-designen. I det avseendet har vi större förhoppningar på de stora prövarinitierade studier som vi stödjer; SESAR, INASED och ISCA.

Dessa Studier görs dels för att visa att inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskaper (SESAR) med ökad överlevnad som resultat och dels för att visa en minskad förekomst av delirium (INASED) och förbättrad kognitiv återhämtning efter sedering som är ett stort problem inom intensivvården. Positiva resultat skulle väsentligt stärka vår kliniska bas och studierna har var för sig potential att dramatiskt förändra synen på inhalationssedering i förhållande till intravenös sedering. Genom den här typen av studier samlar vi evidens som, om den är positiv, tillsammans med redan publicerade evidens, kan ligga till grund för ett paradigmskifte inom intensivvården. Studierna är ett viktigt stöd i vår fortsatta regulatoriska och kommersiella expansion och ger en fingervisning om den stora potentialen i vår terapi.

Detsamma gäller för ISCA-studien, Inhaled Sedation in Covid-19-related Acute Respiratory Distress Syndrom, som initierades i kvartalet och genomförs på minst 400 patienter på cirka 30 intensivvårdsavdelningar i bland annat Frankrike, Tyskland, Spanien och Schweiz. Utfallet för covid-19-ARDS-patienter som får inhalationssedering jämförs med utfallet för samma typ av patienter som får intravenös sedering. Inhalationssedering verkar lovande för den här patientgruppen eftersom behandlingen har antiinflammatoriska effekter och fördelaktig farmakokinetik hos patienter med ARDS och multipel organsvikt.

Covid-19-pandemin har inte bara påverkat vilken typ av studier vi väljer att stötta, utan har också stark fortsatt att prägla hela vår verksamhet eftersom IVA-sedering är just den behandling som svårt sjuka covid-19-patienter behöver. Dessutom kan vår behandling öka patientflödet på IVA, vilket är viktigt när tillgången till IVA-bäddar är begränsad.

Försäljningen i kvartalet var 41 miljoner kronor, en ökning med 133 procent jämfört med samma period föregående år. Det är både helt nya kliniker som tillkommit som kunder och nuvarande kunder som ökat sin användning. Ökningen för första halvåret består till cirka 40% av nya kunder och 60% av ökningen ligger hos befintliga kunder. EBITDA-resultatet var -0,8 miljoner kronor och bruttomarginalen var 67 procent, jämfört med 77 procent i samma period föregående år. Den något lägre bruttomarginalen är till största delen en effekt av att vi sålt en hel del gasmonitorer i andra kvartalet samt att vi har haft högre transportkostnader pga. covid-19 situationen. Gasmonitorerna har en lägre bruttomarginal. Det är dock mycket lovande inför framtiden att fler och fler kliniker investerar i fler gasmonitorer som används i samband med inhalationssedering.

Vår kommersiella expansion har onekligen fått en extra skjuts av pandemin. I dessa kristider är det uppenbart att ett ännu ej uppnått marknadsgodkännande inte har spelat lika stor roll som vanligt och när vi väl får ett marknadsgodkännande så kommer vi att få det från en högre bas än den som varit fallet utan covid-19.

Pandemin har gjort att vi fått ett stort antal förfrågningar kring kliniska studier, retrospektiva datainsamlingar och andra studier för att ytterligare klarlägga fördelarna med inhalerad sedering. Det är naturligtvis oerhört glädjande samtidigt som det tar en del administrativa resurser i anspråk. ISCA-studien en av de studier vi valt att stödja i kvartalet och vi försöker prioritera klokt mellan alla de förslag och propåer som kommer till oss.

Det finns ett stort intresse för vår behandling även på de marknader som vi själva inte täcker. I kvartalet tecknade vi försäljningsavtal med distributörer i Mellanöstern och Östeuropa. Genom expansionen av vårt distributörsnätverk stärker vi positionen inför kommande marknadslansering av vår terapi. Den 1 juli erhöll vi dessutom marknads-godkännande för AnaConDa i Saudiarabien.

För Europa är vårt fokus nu inlämning av registreringsdokumentationen till myndigheterna under fjärde kvartalet, förberedelser för kommersialiseringen och lanseringen av vår terapi samt fortsatt produktutveckling. Vårt kliniska utvecklingsfokus kommer under nästkommande år att flyttas från Europa till USA. Förberedelserna inför nästa års amerikanska fas 3-studier har under kvartalet varit intensiva och vi börjar i snabb takt att närma oss studiestart. För att bekräfta och säkerställa effekt och säkerhet kommer två kliniska, randomiserade och blindade studier om totalt 300 – 550 patienter att genomföras. Patientantalet som behövs för båda studierna tillsammans är samma som vi initialt hade som krav i den europeiska studien. Eftersom FDA ställde andra krav på fas 3-studierna än kraven i SED-001-studien kunde SED-001-studien inte utgöra en av de två kliniska studier som FDA kräver. SED-001-studien är å andra sidan naturligtvis stödjande för vår ansökan och används också i den säkerhetsdatabas om totalt 500 isofluran-patienter som är ett av FDA:s krav.

En del av förberedelserna inför de kliniska studierna är de toxicitetsstudier som just nu pågår och där vi bryter ny mark vecka för vecka. Studierna går framåt i god takt och enligt plan, men det har varit en utmaning att som första bolag någonsin utföra denna typ av långtidssedering. En stor del av arbetet har lagts på rena metodfrågor i detta fullskaliga tox-program.

Under vintern och våren 2021 är planen att börja anställa personal i USA. Vi arbetar för att kunna lämna in en IND-ansökan under första kvartalet 2021 och att inkludera första patient i de kliniska studierna under nästa år. Just nu är vi i slutskedet av att välja CRO-företag samt framtagande av protokoll och planen är att ha cirka 40 amerikanska centra i studierna. I USA arbetar vi för en kombinationsregistrering vilket innebär ett förstärkt konkurrensskydd. Gällande finansieringen av vårt arbete i USA är vi glada över att den säkerställdes genom den riktade nyemission som genomfördes under hösten 2019. Målet är att nå en USA-registrering 2024 och under 2022 kommer vi att besluta om vår kommersialiseringsstrategi för USA.

Sammantaget lägger vi ytterligare ett oerhört intensivt men framgångsrikt kvartal till handlingarna. Pandemin har onekligen accelererat intresset för vår behandling trots att pandemin i sig tack och lov ser ut att mattas av i många länder vilket innebär en återgång till normalläge på intensivvårdsavdelningarna runt om i världen. Jag ser fram emot att återkomma till er.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

 Läs rapporten i sin helhet här.

Kalendarium
Kommande informationstillfällen

Datum Händelse
5 nov 2020 Delårsrapport (kvartal 3)
17-19 nov, 2020 Sedana deltar på 11:e årliga Jefferies Global Healthcare Conference – Klick här för mer information.

Finansiella rapporter

2016
Årsredovisningar Delårsrapporter
2016  Sedana Medical AB (publ)
Årsredovisning (2016)
N/A N/A

Klicka på + -tecknet för att visa rapporter på önskat år, klicka sedan på en rapport för att öppna den.
Du behöver en pdf reader för att läsa filerna.

Innehåll

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB 2020

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB 2019

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)
Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670–2519, hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 16.00 i lokaler hos Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Deltagande
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 16 maj 2018 under adress: Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, Sverige. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0)8-124 05 200 eller per e-post till corp@sedanamedical.com. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. I bolaget finns 17 280 538 aktier och röster. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.sedanamedical.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören, Christer Ahlberg
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Val av styrelse samt revisor och eventuella suppleanter
15. Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion avseende valberedning
16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 12–14)
Valberedningen, som består av:

 • Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB
 • Sten Gibeck, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Ola Magnusson, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Tony McCarthy, utsedd av Michael Ryan
 • föreslår följande:
 • Thomas Eklund utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
 • Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt 13).
 • Det sammanlagda styrelsearvodet skall uppgå till 525 000 kronor varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt 100 000
  kronor till den föreslagna ledamoten Eva Walde (punkt 12).
 • Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 12).
 • Omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt nyval av Eva Walde (punkt 14). Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.sedanamedical.com.
 • Omval av Thomas Eklund som styrelsens ordförande (punkt 14).
 • Omval av revisionsbolaget R3 KB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (punkt 14).

Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande
Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet i Sedana Medicals verksamhetsår varje år – tillse att
bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 • val av ordförande på stämman
 • val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
 • val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
 • förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall utskottsarbete
 • principer för fastställande av valberedningen

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden
Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner
Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier som sammanlagt inte överstiger 15 procent av totalt antal utestående aktier efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

*****

Dokumentation, årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, och på www.sedanamedical.com, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april Sedana Medical AB (publ)
Styrelsen

Nedladdningsbara filer:

  Kallelse till årsstämma
  Valberedningens förslag
  Fullmaktsformulär
  Protokoll från årsstämma


Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Här hittar du information om vår styrelse, ledande befattningshavare, ersättningsprinciper, revisorer, bolagsstämmor samt bolagsordningen.

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter.

Thomas Eklund Styrelseordförande
 • Född: 1967
 • Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2014.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 25 års erfarenhet från ledande positioner inom bland annat bank-, life sciences- och vårdsektorn. VD för Investor Growth Capital (numera Patricia Industries) under åren 2002 – 2012, ett Investor-ägt private equity-bolag med fokus på långsiktiga investeringar inom teknologi, hälso- och sjukvård och industri. Tidigare styrelseledamot i life science-bolag såsom Swedish Orphan International AB (ordförande) och Carmel Pharma AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Biotage AB, Bio-Works Technologies AB, Bio-Works Sweden AB, Boule Diagnostics AB, Excillum Aktiebolag, Immedica Pharma Holding AB, Mabtech Group Holding AB, Mabtech Holding AB, Rodebjer Form AB, Surgical Science Sweden AB, Swedencare AB (publ) samt styrelseledamot i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 416,616 aktier via Tedsalus AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Sten Gibeck Styrelseledamot
 • Född: 1943
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare styrelseordförande.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sten har en högre företagsekonomisk examen vid Sveriges Kontoristförening. Tidigare ägare och VD i medicinteknikföretaget Louis Gibeck AB under dess resa från att vara ett mindre distributionsföretag till att uppnå en marknadsledande position inom sitt område i bl.a. Tyskland, Frankrike, Japan och USA. Louis Gibeck AB handlades under ett par år i slutet av 90-talet på OTC-listan i Stockholm, innan bolaget köptes upp av Hudson Respiratory Care Inc där Sten Gibeck var styrelseledamot 1999 – 2004.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 1 219 944 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Bengt Julander Styrelseledamot
 • Född: 1953
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2011.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet. Ägare och styrelseledamot i Linc AB som investerar i bolag inom läkemedel- och medicinteknik. Operativ-, styrelse- och ägarerfarenhet från branschen.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Knil AB. Styrelseledamot i Animal Probiotics
  Sweden AB, Cronhamn Invest AB, Linc AB, Livland Skog AB, Medivir Aktiebolag, Nefecon AB, nWise AB, Part Production Sweden AB, Reison Medical AB, Stille AB, Swevet AB och Swevet Holding AB. Styrelseledamot och suppleant i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 899 701 aktier via Linc AB.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Ola Magnusson
Styrelseledamot
 • Född: 1948
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2005 – 2011).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ola är gymnasieingenjör med inriktning kemi från Tekniska gymnasiet i Göteborg. Nästan 30 års erfarenhet från läkemedelsbranschen och 20 års erfarenhet från medicinteknikbranschen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VD på Louis Gibeck AB samt ansvarig för bolagets listning på OTC-listan i Stockholm. Tidigare VD på Hudson RCI AB efter dess förvärv av Louis Gibeck AB. Har arbetat inom Pharmacia-koncernen i USA i två omgångar under 80- och 90-talet. Startade Sedana Medical 2005 och verkade som VD fram till 2011.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eataway AB. Styrelseledamot i
  Hammarplast Medical Aktiebolag, Miris AB, Transcutan AB, samt styrelseledamot i dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 157 246 aktier privat samt via Magiola Consulting AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Eva Walde Styrelseledamot
 • Född: 1963
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, Sverige. Över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikbranchen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic development chef på Pfizer AB.
 • Andra pågående uppdrag: Är marknadsdirektör i Olink AB, VD och styrelseordförande i det egna bolaget Movits Consulting AB samt är styrelsesuppleant i Finnson & Partners AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 3 200 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Christoffer Rosenblad Styrelseledamot
 • Född: 1975
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christoffer har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Under åren 2015–2017 ledde han XVIVOs Nordamerikanska verksamhet och var bosatt i USA. Under åren 2001 till 2012 har han haft ledande positioner inom ekonomi och strategisk styrning på Novartis och LG Electronics.
 • Andra pågående uppdrag: CFO (sedan 2012) och vice VD (sedan 2017) på XVIVO Perfusion AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ledningsgrupp

Christer Ahlberg
VD och koncernchef
 • Född: 1971
 • Befattning: Verkställande direktör och koncernchef i Sedana Medical sedan februari 2017. Anställd sedan 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christer är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FrostPharma AB, Prooxpharma AB samt Glycorex Transplantation AB. VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 259 000 aktier.
Maria Engström
Finansdirektör
 • Född: 1972
 • Befattning: Finansdirektör i Sedana Medical sedan februari 2017. Anställd sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maria är civilekonom med examen från Stockholms Universitet. Tidigare chef över Cross Pharma AB (2015 – 2016) och Head of Business Control på Medivir AB (2012 – 2014). Över 15 års erfarenhet från positioner som finanschef, Head of Business Control och controller på Biovitrum, Bristol Myers Squibb och Ericsson.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB. Styrelsesuppleant i UHT Förvaltning AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 47 974 aktier via FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB.
Peter Sackey
Medicinsk direktör
 • Född: 1971
 • Befattning: Medicinsk direktör i Sedana Medical sedan januari 2018, anställd sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter tog läkarexamen 1997 vid Karolinska Institutet. Han har varit yrkesverksam i drygt 20 år inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och innehar europeiska examina inom anestesi (DESA) och intensivvård (EDIC). Han disputerade vid Karolinska Institutet 2006 med avhandlingen “Isoflurane sedation in Intensive Care Unit patients”. Peter är docent vid Karolinska Institutet och har handlett flera doktorander och bedriver forskning inom intensivvård.
 • Tidigare anställningar: Överläkare, Chef Funktionsenhet Neurointensivvård, Perioperativ Medicin och Intensivvård intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Andra pågående uppdrag: Docent, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
 • Innehav i Sedana Medical: 83 142 aktier samt 26 293 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2019/2022 motsvarande 26 293 aktier.
Robert vom Dorp
Direktör Affärsutveckling
 • Född: 1970
 • Befattning: Direktör affärsutveckling i Sedana Medical sedan april 2020, anställd sedan 2005.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Robert har en MBA i ekonomi från University of Applied Sciences vid Hochschule Koblenz. Har även studerat industriell organisation. Arbetat med försäljning inom medicinteknik sedan 2001, tidigare som account manager för produkter inom anestesi, ventilation och intensivvård på Hudson RCI och Teleflex Medical. Ansvarig för marknadsföring, strategi, försäljning och personal vid Sedana Medicals säljkontor (filial) i Tyskland. Även ansvarig för återförsäljare i Österrike och Schweiz. Tidigare konsult på företag som utställde ISO-certifieringar till sjukhus.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 111 500 aktier.
Jens Lindberg
Kommersiell direktör
 • Född: 1971
 • Befattning: Kommersiell direktör sedan April 2020, anställd sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: B.S. Business Administration samt 25 år i lokala och globala kommersiella roller inom AstraZeneca.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier. 3 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 3 000 aktier.
Jessica Westfal
Direktör för Regulatory Affairs och QA
 • Född: 1974
 • Befattning: Direktör för Regulatory Affairs och QA sedan maj 2020, anställd sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jessica har en MSc i analytisk kemi vid Umeå
  Universitet. Hon har tidigare arbetat vid Unimedic AB (2006-2020) som bl.a. kvalitets- och produktutvecklingschef samt vid AstraZeneca AB (1998-2006).
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier. 1 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 1 000 aktier.

Ersättningsprinciper

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Styrelsen ska för varje år överväga om man bör föreslå årsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Föreslagna incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt.

Ersättningen till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Arvodet till styrelsen i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2020 för perioden fram till årsstämman 2020. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Leonard Daun.

Arvode för revision i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Sedana Medical AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, hänvisas till bolagets bolagsordning.

BOLAGSORDNING FÖR SEDANA MEDICAL AB (PUBL)

Reg. no. 556670-2519

Antagen på årsstämma den 19 maj 2020

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sedana Medical AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel och medicinsk-tekniska produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma i bolaget ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 10 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

(a) Beslut om:
fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

(b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

9. Val av styrelse och val av revisor

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 Ladda ner Bolagsordningen här.

Ägarstruktur

Nedan visas Sedana Medicals ägarstruktur per den 31 juli 2020.

Namn Antal Andel (%)
Handelsbanken fonder 1 933 303 8,39%
Swedbank Robur fonder 1 916 101 8,32%
Linc AB 1 826 600 7,93%
Anders Walldov direkt och indirekt (Brohuvudet AB) 1 630 000 7,07%
Sten Gibeck 1 325 246 5,75%
Ola Magnusson direkt och indirekt (Magiola AB) 1 230 744 5,34%
Berenberg fonder 965 149 4,19%
Öhman Fonder 767 680 3,33%
Tredje AP-fonden 563 979 2,45%
Anades Ltd. 481 478 2,09%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 475 506 2,06%
Avanza Pension 470 031 2,04%
Tedsalus AB (Thomas Eklund) 408 516 1,77%
Highclere International Investors LLP 396 502 1,72%
Christer Ahlberg 334 000 1,45%
Femton största aktieägare 14 725 635 63,89%
Övriga 8 321 105 36,11%
TOTALT: 23 046 740 100%

Källa: Modular Finance

Warrant programmes

Sedana Medical ett utestående teckningsoptionsprogram med en total maximal utspädning av 89 085 aktier.
Teckningsoptionsprogram 2019/2022, total maximal utspädning av 89 085 aktier, utövas tills 30 november 2022
till ett pris av 142,23 SEK/aktie.

Presentationer

Datum Beskrivning Material
17-19 nov, 2020 Sedana deltar på 11:e årliga Jefferies Global Healthcare Conference.  Mer info
9 sept, 2020 Sedana deltar på Carnegie Virtual Nordic Small Mid Cap Seminar.  Visa program
2-3 sept, 2020 Sedana deltar på Pareto Securities 11:e årliga hälsovårdskonferens.  Mer info
1 sept, 2020 Sedana deltar på Danske Bank Small & Mid Cap Seminarium.  Spela video
10 juli, 2020 Presentation av det positiva toppresultatet i den avgörande IsoConDa-studien.  Visa live stream
19 maj, 2020 CEO presentation för bolagsstämman 2020-05-19.  Spela video
7 maj, 2020 Presentation av delårsrapport kvartal 1 2020.  Spela video
april 8, 2020 Sedana Medicals VD om att prioritera rätt i Coronakrisen.  Spela video
november 27, 2019 VATOR SECURITIES UNICORN SUMMIT 2019.  Spela video
september, 2019 Sedana Medical – Management Presentation September 2019.  Visa presentation
10 juni, 2019 Redeye Growth Day 2019.  Spela video
8 maj, 2019 Presentation av delårsrapport kvartal 2 2019.  Spela video
14 mars, 2019 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
8 mars, 2019 isoConDa Fas III pivotal studie, interimanalys rapport, 8 mars 10:30.  Spela video
6 september, 2018 Pareto Securities 9:e Hälsovårdsseminarie i Stockholm.  Spela video
27 april, 2018 Event at ProHearings (engelska).  Spela video
7 mars, 2018 Sitdown hos Erik Penser 2018.  Spela video
6 mars, 2018 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
24 november, 2017 Redeye seminarium.  Spela video
29 juni, 2017 Trading Direkt Intervju med CEO Christer Ahlberg.  Spela video

Aktien

Aktiens
ISIN-kod
Aktiens
Kortnamn
Aktuell
Aktiekurs
SE0009947534 SEDANA  Klicka här!
Certified Adviser: Erik Penser Bank – Tel: 08-463 80 00 – Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sverige
Analytiker som följer Sedana Medical: Peter Östling, Pareto Securities

IPO

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Klicka här för att öppna

 Sedana Medical Investor Relation

 

Adress:
Sedana Medical AB (publ)
Vendevägen 89
SE-182 32 Danderyd
Sverige
Telefon: 08-124 05 200
Investor relation: ir@sedanamedical.com