Investors


Investor Relations


Perioden i sammanfattning

OmsättningKv 4 2020

46 (20)

MSEK

EBITDAKv 4 2020

-5 (-4)

MSEK

Christer Ahlberg
VD och koncernchef

VD har ordet

År 2020 var ett minst sagt speciellt år på grund av covid-19 pandemin som ledde till stora utmaningar. För Sedana Medicals del är jag är stolt över att vi under 2020 lyckades hjälpa vården på många ställen i världen. Dessutom fick vår behandling verkligen chansen att visa hur mycket den kan ge, både till enskilda patienter och till vården som helhet.

Det fjärde kvartalet präglades av ett intensivt arbete, dels med lanseringsaktiviteter inför lanseringen av Sedaconda i Europa under andra halvåret 2021, dels med förberedelser inför våra kommande fas III-studier i USA.

Covid-19 pandemin sätter stark prägel på hela vår verksamhet eftersom IVA-sedering är just den behandling som svårt sjuka covid-19 patienter många gånger behöver. Eftersom vår behandling leder till potentiellt färre biverkningar och bättre syreupptag i lungorna, har efterfrågan på AnaConDa och dess tillbehör varit stark under året. En ytterligare bidragande orsak till den starka efterfrågan är att behandlingen bidrar till ökad patientkapacitet på IVA vilket varit viktigt under pandemin.

I kvartalet ökade försäljningen starkt med hela 129 procent (137% rensat för valutaeffekter), till 46 miljoner kronor och helårsförsäljningen dubblerades till 142 miljoner kronor. Vi tolkar detta som att det initiala försäljningstrycket på grund av pandemin återigen har ökat på grund av en andra våg med ökat antal covid-19 patienter på intensivvårdsklinikerna, men också att klinikerna, inklusive de nya, fortsätter att använda vår behandling för andra patienter än just covid-19 patienter. Vi ser också en ökning av efterfrågan i nya regioner som till exempel Central- och Sydamerika som följd av deras svåra covid-19 situation.

Resultaten av några av de sekundära målen i den kliniska registreringsgrundande fas III-studien Sedaconda (SED-001) presenterades på kongressen ESICM i december. De sekundära målen visar att Sedaconda (isofluran) möjliggör ett snabbare och kontrollerat uppvaknande, minskat behov av opiater och högre andel spontanandning jämfört med propofol. En hög andel spontanandning är viktigt eftersom den ökar förutsättningarna för bibehållen lungfunktion under och efter ventilatorbehandling.

Sedaconda-studien designades som en non-inferiority-studie vilket innebär att dess primära syfte är att visa att vår behandling inte är sämre än propofol på att upprätthålla en adekvat sederingsnivå. Just på grund av studiedesignen var de goda studieresultaten för studiens sekundära mål ingenting som vi räknade med. Att inhalationssedering har en snabbare och förutsägbar uppvakningstid har vi sett i tidigare studier, men att här få det bekräftat i en stor randomiserad studie är mycket positivt. Att man kan minska användandet av opiater för dessa patienter samt möjliggöra spontanandning med hjälp av behandlingen har stor klinisk betydelse. Resultaten från studien kommer att presenteras i sin helhet i en vetenskaplig tidskrift under 2021.

Topline-resultaten som meddelades i juli 2020 visar att Sedaconda, administrerat via AnaConDa, är en effektiv och säker sederingsmetod för ventilatorvårdade intensivvårdspatienter jämförbar med propofol. Resultaten ligger till grund för den ansökan om marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten Sedaconda för inhalationssedering inom intensivvård som vi i november skickade till den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM och ett antal andra europeiska läkemedelsmyndigheter genom en så kallad DCP-procedur.

Ansökan utgör startpunkten för granskningsprocessen av Sedaconda i 15 av EU:s medlemsländer inklusive Norge. Om allt går väl räknar vi med ett godkännande under andra halvåret 2021. Efter det kan en ansökan för en andra grupp av EU-länder lämnas in. Normalt sett tar det cirka sex månader för att erhålla godkännande för en andra grupp av länder.

Europa. Behandlingen består av vårt läkemedel Sedaconda som då är godkänt för att administreras endast via vår medicintekniska produkt AnaConDa. Vi valde Sedaconda som namn för att stärka kopplingen till Sedana Medical och läkemedlets unika användningsområde sedering. Samtidigt vill vi kommunicera att läkemedlets ska ges via AnaConDa genom att behålla CONDA i namnet.

Ett europeiskt godkännande kommer att vara ett mycket bra stöd i kommande registreringsprocesser i andra marknader när vi arbetar för att göra inhalationssedering till en standardmetod inom intensivvården. Bland annat har vi efter kvartalets utgång skickat in ansökan till Schweiz och Storbritannien, som efter Brexit arbetar enbart med nationella ansökningar. Vårt arbete med den europeiska studien har lärt oss mycket som vi har nytta av vid utformningen och utförandet till exempel av de amerikanska studierna.

När vi nu närmar oss kommersialisering i Europa har vårt arbete koncentrerats till lanseringsaktiviteter i Europa medan vårt arbete i USA också har intensifierats, fast kring förberedelser inför fas III-studier. Vi arbetar för att kunna lämna in en IND-ansökan (Investigational New Drug) under sommaren 2021 för att få tillstånd att starta studierna. Ett IND-godkännande förutsätter att de påbörjade toxikologiska studierna är klara. Det är därför glädjande att kunna konstatera att dessa studier har gått framåt i god takt och enligt plan. Beroende på hur pandemin utvecklas räknar vi med att kunna erhålla ett IND-godkännande under sommaren för att kunna inkludera första patient i vardera studie under andra halvåret 2021.

I kvartalet beviljades vi ytterligare ett patent avseende AnaConDa. Tekniken som patentet skyddar möjliggör en minskning av så kallad dead space med hjälp av iläggsmaterial och är centralt för den fortsatta utvecklingen av inhalationssedering. En minskning av dead space för ventilerade patienter är alltid eftersträvansvärt för intensivvården då det möjliggör en lungskyddande ventilering jämfört med ett högre dead space. Förutom att vi ser stora kliniska fördelar förstärker vi kraftigt vårt patentskydd i och med detta patent. Eventuella konkurrenter eller vanliga, passiva HME-filter kommer inte att kunna minska sitt dead space med hjälp av iläggsmaterial utan att inkräkta på vårt nya patent. Patentet har beviljats i Europa och vi har även lämnat in en patentansökan i USA samt ytterligare länder.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för ett gediget arbete under ett intensivt och utmanande 2020. Det fjärde kvartalet har verkligen lagt grunden för ett mycket spännande 2021 med lansering i Europa och första patienter inkluderade i våra kliniska studier i USA.

Jag ser fram emot att återkomma till er under året.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

 Läs rapporten i sin helhet här.

Kalendarium
Kommande informationstillfällen

Datum Händelse
15 april, 2021 Årsredovisning 2020
6 maj, 2021 Kvartalsrapport 1, 2021
10 maj, 2021 Årsstämma
12 augusti, 2021 Kvartalsrapport 2, 2021
4 november, 2021 Kvartalsrapport 3, 2021

Finansiella rapporter

2016
Årsredovisningar Delårsrapporter
2016  Sedana Medical AB (publ)
Årsredovisning (2016)
N/A N/A

Klicka på + -tecknet för att visa rapporter på önskat år, klicka sedan på en rapport för att öppna den.
Du behöver en pdf reader för att läsa filerna.

Innehåll

Årsstämma 2021

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2020

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2019

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2018

Nedladdningsbara filer:

  Kallelse till årsstämma 2018
  Valberedningens förslag
  Fullmaktsformulär
  Protokoll från årsstämma


Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Här hittar du information om vår styrelse, ledande befattningshavare, ersättningsprinciper, revisorer, bolagsstämmor samt bolagsordningen.

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter.

Thomas Eklund Styrelseordförande
 • Född: 1967
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2014.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 25 års erfarenhet från ledande positioner inom bland annat bank-, life sciences- och vårdsektorn. VD för Investor Growth Capital (numera Patricia Industries) under åren 2002 – 2012, ett Investor-ägt private equity-bolag med fokus på långsiktiga investeringar inom teknologi, hälso- och sjukvård och industri. Tidigare styrelseledamot i life science-bolag såsom Swedish Orphan International AB (ordförande) och Carmel Pharma AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Biotage AB, Bio-Works Technologies AB, Bio-Works Sweden AB, Boule Diagnostics AB, Excillum Aktiebolag, Immedica Pharma Holding AB, Mabtech Group Holding AB, Mabtech Holding AB, Surgical Science Sweden AB, Swedencare AB (publ) samt styrelseledamot i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 416,616 aktier via Tedsalus AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Sten Gibeck Styrelseledamot
 • Född: 1943
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare styrelseordförande.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sten har en högre företagsekonomisk examen vid Sveriges Kontoristförening. Tidigare ägare och VD i medicinteknikföretaget Louis Gibeck AB under dess resa från att vara ett mindre distributionsföretag till att uppnå en marknadsledande position inom sitt område i bl.a. Tyskland, Frankrike, Japan och USA. Louis Gibeck AB handlades under ett par år i slutet av 90-talet på OTC-listan i Stockholm, innan bolaget köptes upp av Hudson Respiratory Care Inc där Sten Gibeck var styrelseledamot 1999 – 2004.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 1,219,944 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Bengt Julander Styrelseledamot
 • Född: 1953
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2011.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet. Styrelseordförande i Linc AB som investerar i bolag inom läkemedel- och medicinteknik. Operativ-, styrelse- och ägarerfarenhet från branschen.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Knil AB. Styrelseledamot i Animal Probiotics
  Sweden AB, Cronhamn Invest AB, Livland Skog AB, Medivir Aktiebolag, nWise AB, Part Production Sweden AB, Reison Medical AB, Stille AB och Swevet AB. Styrelseledamot och suppleant i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1,899,701 aktier via Linc AB.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Ola Magnusson
Styrelseledamot
 • Född: 1948
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2005 – 2011).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: • Ola är gymnasieingenjör med inriktning kemi från Tekniska gymnasiet i Göteborg. Ola har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsbranschen i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning varav 4 år i USA för Pharmacia på 80- och 90 talet. Ola har också 20+ års erfarenhet från medicinteknikbranschen som VD på Louis Gibeck AB där Ola var ansvarig för bolagets listning på OTC-listan samt VD, EMEA på Hudson RCI AB efter dess förvärv av Louis Gibeck AB. Startade Sedana Medical 2005 och verkade som VD fram till 2011.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eataway AB. Styrelseledamot i TransCutan AB, samt styrelseledamot i mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1,157,432 aktier privat samt via Magiola Consulting AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Eva Walde Styrelseledamot
 • Född: 1963
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, Sverige. Över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikbranchen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic development chef på Pfizer AB.
 • Andra pågående uppdrag: Är marknadsdirektör i Olink Proteomics AB, styrelsemedlem i Senzime AB, VD och styrelseordförande i det egna bolaget Movits Consulting AB samt är styrelsesuppleant i Finnson & Partners AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 3,200 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Christoffer Rosenblad Styrelseledamot
 • Född: 1975
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christoffer har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Under åren 2012-2020 var han CFO för XVIVO Perfusion AB. Under åren 2015–2017 ledde han XVIVOs Nordamerikanska verksamhet och var bosatt i USA. Under åren 2001 till 2012 har han haft ledande positioner inom ekonomi och strategisk styrning på Novartis och LG Electronics.
 • Andra pågående uppdrag: COO (sedan 2020) och vice VD (sedan 2017) på XVIVO Perfusion AB.
 • Innehav i Sedana Medical: inget innehav.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ledningsgrupp

Christer Ahlberg
VD och koncernchef
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Verkställande direktör och koncernchef i Sedana Medical sedan februari 2017. Anställd sedan 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christer är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FrostPharma AB, Prooxpharma AB samt Glycorex Transplantation AB. VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 259,000 aktier.
Susanne Andersson
Finansdirektör
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Finansdirektör (CFO) sedan januari 2021.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom med examen från College of Charleston, S.C, USA. Tidigare CFO på Pricer, CFO & Kommunikationschef på ChromoGenics, VP Head of Investor Relations på PostNord, CFO på Nordic Mines och 15+ års internationell erfarenhet inom olika finans- och managementpositioner inom Ericsson och telekomindustrin.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inget innehav.
Sylvia Buddenbaum Eriksson
HR direktör
 • Född: 1968
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: HR direktör, konsult sedan augusti 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen Ekonomi, inriktning affärsekonomi, Stockholms universitet. Konsult i eget bolag sedan februari 2019. Tidigare bl.a. HR direktör GroupM, HR direktör Lidl Sverige, Ansvarig HR & Kommunikation Apoteksgruppen i Sverige AB/Apoteket omstrukturering AB, HR direktör Unilever Nordic samt roller inom finans.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier, närstående 118 aktier.
Robert vom Dorp
Direktör Affärsutveckling
 • Född: 1970
 • Nationalitet: Tysk
 • Befattning: Direktör affärsutveckling i Sedana Medical sedan april 2020, anställd sedan 2005.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Robert har en MBA i ekonomi från University of Applied Sciences vid Hochschule Koblenz. Har även studerat industriell organisation. Arbetat med försäljning inom medicinteknik sedan 2001, tidigare som account manager för produkter inom anestesi, ventilation och intensivvård på Hudson RCI och Teleflex Medical. Ansvarig för marknadsföring, strategi, försäljning och personal vid Sedana Medicals säljkontor (filial) i Tyskland. Även ansvarig för återförsäljare i Österrike och Schweiz. Tidigare konsult på företag som utställde ISO-certifieringar till sjukhus.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 100,000 aktier.
Peter Fröberg
Direktör Forskning och Produktutveckling (CTO)
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Direktör Forskning och Produktutveckling (CTO), konsult sedan november 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm. Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och affärsutveckling, som produktchef på Elekta Instrument AB och som konsult inom Life Science.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inget innehav.
Stefan Krisch
Direktör Varuflöde och Produktion
 • Född: 1974
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Direktör Varuflöde och Produktion sedan mars 2021.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i maskinteknik från KTH Stockholm, Sverige samt Technische Universität Darmstadt, Tyskland. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Stefan har ca 20 års erfarenhet av arbete i ledande positioner inom olika industrier, främst inom tillverkning, logistik samt affärsutveckling. Tidigare vd Svensk Dos AB, vd Dipylon Medical AB samt produktionschef AB Gustavsberg. Grundare av Eker Bicycles AB och Eker Production Ltd, Uganda.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eker Bicycles ABoch Eker Production Ltd, Uganda. Ägare K-Consulting (enskild firma).
 • Innehav i Sedana Medical: 1400 aktier, 6300 teckningsoptioner.
Jens Lindberg
Kommersiell direktör
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Kommersiell direktör sedan April 2020, anställd sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: B.S. Business Administration samt 25 år i lokala och globala kommersiella roller inom AstraZeneca.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier. 3,000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 3,000 aktier.
Peter Sackey
Medicinsk direktör
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Medicinsk direktör i Sedana Medical sedan januari 2018, anställd sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter tog läkarexamen 1997 vid Karolinska Institutet. Han har varit yrkesverksam i drygt 20 år inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och innehar europeiska examina inom anestesi (DESA) och intensivvård (EDIC). Han disputerade vid Karolinska Institutet 2006 med avhandlingen “Isoflurane sedation in Intensive Care Unit patients”. Peter är docent vid Karolinska Institutet och har handlett flera doktorander och bedriver forskning inom intensivvård.
 • Tidigare anställningar: Överläkare, Chef Funktionsenhet Neurointensivvård, Perioperativ Medicin och Intensivvård intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Andra pågående uppdrag: Docent, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
 • Innehav i Sedana Medical: 63,142 aktier samt 26,293 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2019/2022 motsvarande 26,293 aktier.
Jessica Westfal
Direktör för Regulatory Affairs och QA
 • Född: 1974
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Direktör för Regulatory Affairs och QA sedan maj 2020, anställd sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jessica har en MSc i analytisk kemi vid Umeå
  Universitet. Hon har tidigare arbetat vid Unimedic AB (2006-2020) som bl.a. kvalitets- och produktutvecklingschef samt vid AstraZeneca AB (1998-2006).
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier. 1,000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 1,000 aktier.

Ersättningsprinciper

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Styrelsen ska för varje år överväga om man bör föreslå årsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Föreslagna incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt.

Ersättningen till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Arvodet till styrelsen i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Revisionsutskottet

Under 2020 infördes ett revisionsutskott. På styrelsens vägnar övervakar och granskar utskottet följande:

 • Omfattning och korrekthet av de finansiella rapporterna
 • Överensstämmelse med lagar och regelverk
 • Intern kontroll över finansiell rapportering
 • Riskhantering
 • Årsredovisningen och delårsrapporterna
 • Revisioner och revisionsavgifter

Medlemmar i revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter som utses av styrelsen. De nuvarande medlemmarna är:
Christoffer Rosenblad (Ordförande)
Thomas Eklund
Bengt Julander

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2020 för perioden fram till årsstämman 2020. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Leonard Daun.

Arvode för revision i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Sedana Medical AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, hänvisas till bolagets bolagsordning.

BOLAGSORDNING FÖR SEDANA MEDICAL AB (PUBL)

Reg. no. 556670-2519

Antagen på årsstämma den 19 maj 2020

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sedana Medical AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel och medicinsk-tekniska produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma i bolaget ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 10 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

(a) Beslut om:
fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

(b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

9. Val av styrelse och val av revisor

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 Ladda ner Bolagsordningen här.

Ägarstruktur

Nedan visas Sedana Medicals ägarstruktur.

NamnAntal aktierKapitalRösterVerifierat       
Handelsbanken Fonder 2 198 763 9,54% 9,54% 2021-03-31
Swedbank Robur Fonder 2 110 895 9,16% 9,16% 2021-03-31
Linc AB (Bengt Julander) 1 899 701 8,24% 8,24% 2021-03-31
Anders Walldov 1 740 000 7,55% 7,55% 2021-03-31
Sten Gibeck 1 219 944 5,29% 5,29% 2021-03-31
Ola Magnusson 1 153 432 5,00% 5,00% 2020-12-14
Öhman Fonder 772 659 3,35% 3,35% 2021-03-31
Berenberg Funds 609 440 2,64% 2,64% 2020-10-31
Avanza Pension 529 629 2,30% 2,30% 2021-03-31
Tredje AP-fonden 475 000 2,06% 2,06% 2021-03-31
Totalt 1012 709 46355,15%55,15%
Övriga10 337 27744,85%44,85%
Totalt antal ägare 6 536 2021-03-31
Totalt antal aktier 23 046 740 2021-03-31

Källa: Modular Finance

Optionsprogram

Sedana Medical har utestående teckningsoptionsprogram med en total maximal utspädning av 136 818 aktier.
Teckningsoptionsprogram 2019/2022, total maximal utspädning av 89 085 aktier,
kan utövas 1 juli till 30 november 2022 till ett pris av 142,23 SEK/aktie.
Teckningsoptionsprogram 2020/2023, total maximal utspädning av 10 620 aktier,
kan utövas 1 juli till 30 november 2023 till ett pris av 334,60 SEK/aktie.
Teckningsoptionsprogram 2020/2024, total maximal utspädning av 37 113 aktier,
kan utövas 1 februari till 31 maj 2024 till ett pris av 495,52 SEK/aktie.

Presentationer

Datum Beskrivning Material
25 feb, 2021 Sedana Medical – webcast kv 4 rapport.  Mer info
26 nov, 2020 Sedana deltar på Redeye Life Science Day 2020.  Spela video
17-19 nov, 2020 Sedana deltar på 11:e årliga Jefferies Global Healthcare Conference.  Mer info
5 nov, 2020 – 14:00 Sedana Medical – webcast kv 3 rapport.  Mer info
9 sept, 2020 Sedana deltar på Carnegie Virtual Nordic Small Mid Cap Seminar.  Visa program
2-3 sept, 2020 Sedana deltar på Pareto Securities 11:e årliga hälsovårdskonferens.  Mer info
1 sept, 2020 Sedana deltar på Danske Bank Small & Mid Cap Seminarium.  Spela video
10 juli, 2020 Presentation av det positiva toppresultatet i den avgörande IsoConDa-studien.  Visa live stream
19 maj, 2020 CEO presentation för bolagsstämman 2020-05-19.  Spela video
7 maj, 2020 Presentation av delårsrapport kvartal 1 2020.  Spela video
april 8, 2020 Sedana Medicals VD om att prioritera rätt i Coronakrisen.  Spela video
november 27, 2019 VATOR SECURITIES UNICORN SUMMIT 2019.  Spela video
september, 2019 Sedana Medical – Management Presentation September 2019.  Visa presentation
10 juni, 2019 Redeye Growth Day 2019.  Spela video
8 maj, 2019 Presentation av delårsrapport kvartal 2 2019.  Spela video
14 mars, 2019 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
8 mars, 2019 isoConDa Fas III pivotal studie, interimanalys rapport, 8 mars 10:30.  Spela video
6 september, 2018 Pareto Securities 9:e Hälsovårdsseminarie i Stockholm.  Spela video
27 april, 2018 Event at ProHearings (engelska).  Spela video
7 mars, 2018 Sitdown hos Erik Penser 2018.  Spela video
6 mars, 2018 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
24 november, 2017 Redeye seminarium.  Spela video
29 juni, 2017 Trading Direkt Intervju med CEO Christer Ahlberg.  Spela video

Aktien

Kursgraf

Aktie tabell

Aktie
Sedana Medical
Aktie
SEDANA
Senast betalt
325,0 SEK
Kursutveckling idag
+0,6%
Börsvärde
7 490 MSEK
Kursutveckling i år
-5,2%
Kursutveckling inkl. utdelning i år
-5,2%
Lägst i år
318,0 SEK
Högst i år
400,0 SEK
ATH
400,0 SEK
Aktiens
ISIN-kod
Aktiens
Kortnamn
Aktuell
Aktiekurs
SE0009947534 SEDANA  Klicka här!
LEI-koden är: 549300FQ3NJRI56LCX32
Certified Adviser: Erik Penser Bank – Tel: 08-463 80 00 – Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sverige
Analytiker som följer Sedana Medical: Peter Östling, Pareto Securities

IPO

Klicka här för att öppna

 Sedana Medical Investor Relation

 

Adress:
Sedana Medical AB (publ)
Vendevägen 89
SE-182 32 Danderyd
Sverige
Telefon: 08-124 05 200
Investor relation: ir@sedanamedical.com