Investors


Investor Relations


Perioden i sammanfattning

OmsättningKv 1 2021

45 (34)

MSEK

EBITDAKv 1 2021

-9 (2)

MSEK

Christer Ahlberg
VD och koncernchef

VD har ordet

Sedana Medical arbetar enligt en tydlig strategi för att utveckla inhalationssedering till en global standard-behandling inom intensivvård. Årets första kvartal präglades av förberedelser inför vår europeiska lansering av Sedaconda (isofluran) under andra halvåret i år och inför vår kommande USA-expansion. Den dagliga verksamheten och vår försäljning fortsatte att präglas av covid-19-pandemin.

IVA-sedering är just den behandling som svårt sjuka covid-19-patienter många gånger behöver och efterfrågan på AnaConDa och tillbehör har varit stark under den så kallade tredje våg av pandemin som drabbat många länder under första kvartalet. Försäljningen i kvartalet var 45 miljoner kronor, en ökning med 40 procent i fasta växelkurser jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen är fortsatt mycket positiv som ett resultat av covid-19. Vi ser dock, som en följd av pandemin, ytterligare ökning av transportkostnaderna jämfört med tidigare, vilket slår negativt på vår bruttovinst. Justerat för de ökade fraktkostnaderna så ligger dock vår underliggande bruttomarginal nu något högre än tidigare kvartal. Försäljningsmässigt redovisar vi nu Tyskland, våra distributörsmarknader och övriga direktförsäljningsmarknader som bland annat visar att efterfrågan steg kraftigt i våra distributörsländer, med fokus på Latinamerika. Tyskland drabbades under kvartalet av en tredje våg som bidrog till en ökning främst i slutet av kvartalet. Efter kvartalets utgång har vi också framgångsrikt lyckats med att få vårt kvalitetssystem godkänt för MDR 2017/745 vilket är en avgörande milstolpe för framtiden.

Vår strategiska plan för hur vi ska nå vår vision att göra inhalationssedering till en ny global standardmetod inom intensivvården bygger på fyra steg: 1) Etablera AnaConDa på så många marknader som möjligt. 2) Söka marknadstillstånd för Sedaconda, i första hand i EU och senare på fler marknader. 3) Säkerställa stark medicinsk evidens. 4) Etablera terapin i guidelines som ett förstahandsalternativ. Under kvartalet gjorde vi framsteg inom alla dessa steg.

När det gäller att etablera AnaConDa på så många marknader som möjligt stärkte vi under kvartalet vår närvaro bland annat i Mellanöstern och Latinamerika där vi arbetar tätt med våra distributörer. I Latinamerika ökade efterfrågan dessutom markant på grund av pandemin och via vår distributör startade vi i gång många nya kliniker. Genom att etablera AnaConDa på så många marknader som möjligt bygger vi erfarenhet hos klinikerna inför läkemedelsgodkännande av Sedaconda. Vi bygger på så sätt en solid grund för fortsatt expansion.

När det gäller det andra steget i vår strategi; att få läkemedlet Sedaconda och tillika behandlingen inhalationssedering godkänd var det mycket glädjande att vi under kvartalet lämnade in marknadsansökan för Sedaconda i Storbritannien och Schweiz. Behandlingen kommer i och med detta gå från off-label till fullt godkänd och vi kan sälja hela behandlingen, det vill säga både den medicintekniska produkten AnaConDa med tillbehör och läkemedlet Sedaconda. Vi lämnade in ansökan för EU i slutet av förra året och om allt går väl räknar vi med ett godkännande i 15 EU länder under andra halvåret 2021. I Storbritannien räknar vi med att kunna lansera under första halvåret 2022 och i Schweiz under 2022.

När vi nu närmar oss kommersialisering i Europa har vårt arbete koncentrerats till lanseringsaktiviteter. En nyckelfaktor för en lyckad kommersialisering är acceptans från betalare i sjukvårdssystemen och vi har under kvartalet arbetat intensivt för att etablera goda kontakter och har lagt mycket tid på att förbereda pris-, upphandlings- och subventionsprocesser i olika länder.

Förberedelserna inför vår amerikanska registrering har under kvartalet varit intensiva. Vi arbetar med flera parallella processer inför den IND-ansökan (Investigational New Drug) som krävs för att kunna inleda två registreringsgrundande fas III-studier. Vi har bland annat inlett rekryteringsprocesser av egen personal i USA som ska vara delaktiga i studiearbetet där och under kvartalet har vi framför allt arbetat vidare med att slutföra tox-studierna och de human factors-valideringar som krävs för att kunna lämna in IND-ansökan.

Vissa processer har dock fördröjts av pandemin och det gäller framför allt interaktionen med FDA som har signifikant fördröjda svarstider. Det gör att vi inte längre räknar med att kunna erhålla ett IND-godkännande efter sommaren utan snarare under hösten, vilket gör att vi räknar med att inkludera första patient i respektive studie i kvartalsskiftet Q1/Q2 2022. Vi gör vad vi kan för att snabba på processerna med bibehållen kvalitet och att förbereda de kliniker som ska ingå i studierna på bästa sätt för en effektiv patientrekrytering när den kommer i gång.

När det gäller det tredje steget i vår strategi; att med hjälp av fler studier säkerställa medicinsk evidens som visar att inhalationssedering är en bättre och mer kostnadseffektiv behandling jämfört med dagens standardbehandling var det mycket glädjande att vi under kvartalet kunde meddela att den första patienten inkluderats i vår pediatriska studie IsoCOMFORT (SED002). Studien görs för att undersöka om inhalationssedering med Sedaconda via AnaConDa är en säker och mer effektiv sederingsmetod än intravenöst administrerat midazolam för barn under 18 år. Studien beräknas vara slutförd under andra halvåret 2022 och syftar till att leda till en godkänd barnindikation för inhalationssedering.

IsoCOMFORT (SED002) är vår första egna ”superiority”-studie. Det vill säga en studie som genomförs för att visa att inhalationssedering med AnaConDa har överlägsna egenskaper jämfört med intravenös standardsedering. De prövarinitierade studier vi stöttar – INASED, SESAR och ISCA – är alla superiority-studier som genomförs för att påvisa signifikanta fördelar gällande exempelvis uppvakningstider, kortare tid till extubering, färre biverkningar som te.x. delirium, större andel spontandning hos patienterna, bättre syreupptag, kortare IVA-behandlingstider etc. På så sätt kommer behandlingen att vinna mark och inkluderas i nationella och internationella rekommendationer och succesivt ta platsen som en ny standardbehandling i hela världen.

Sammantaget lägger vi ytterligare ett intensivt kvartal till handlingarna. Det är mitt tjugonde kvartal som vd för Sedana Medical och detta är troligtvis mitt sista vd-ord för bolaget. Det har varit mycket roliga och spännande år och det har varit en förmån att tillsammans med alla otroligt professionella medarbetare bygga upp Sedana Medical. Med tanke på hur väl Sedana Medical har utvecklats känns tidpunkten rätt för att lämna över stafettpinnen till en ny vd.

Utvecklingen har varit fantastiskt under dessa år: en flerdubblad försäljning, ett läkemedelsgodkännande inom räckhåll senare i år och en USA-etablering under kommande år. Sedana Medical har idag en mycket solid bas för att lyckas utveckla inhalationssedering till en global standard.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

 Läs rapporten i sin helhet här.

Kalendarium
Kommande informationstillfällen

Datum Händelse
10 maj, 2021 Årsstämma
12 augusti, 2021 Kvartalsrapport 2, 2021
4 november, 2021 Kvartalsrapport 3, 2021

Finansiella rapporter

2016
Årsredovisningar Delårsrapporter
2016  Sedana Medical AB (publ)
Årsredovisning (2016)
N/A N/A

Klicka på + -tecknet för att visa rapporter på önskat år, klicka sedan på en rapport för att öppna den.
Du behöver en pdf reader för att läsa filerna.

Innehåll

Årsstämma 2021

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2020

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2019

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2018

Nedladdningsbara filer:

  Kallelse till årsstämma 2018
  Valberedningens förslag
  Fullmaktsformulär
  Protokoll årsstämma 2018


Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Här hittar du information om vår styrelse, ledande befattningshavare, ersättningsprinciper, revisorer, bolagsstämmor samt bolagsordningen.

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter.

Thomas Eklund Styrelseordförande
 • Född: 1967
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2014.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 25 års erfarenhet från ledande positioner inom bland annat bank-, life sciences- och vårdsektorn. VD för Investor Growth Capital (numera Patricia Industries) under åren 2002 – 2012, ett Investor-ägt private equity-bolag med fokus på långsiktiga investeringar inom teknologi, hälso- och sjukvård och industri. Tidigare styrelseledamot i life science-bolag såsom Swedish Orphan International AB (ordförande) och Carmel Pharma AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Biotage AB, Bio-Works Technologies AB, Bio-Works Sweden AB, Boule Diagnostics AB, Excillum Aktiebolag, Immedica Pharma Holding AB, Mabtech Group Holding AB, Mabtech Holding AB, Surgical Science Sweden AB, Swedencare AB (publ) samt styrelseledamot i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 416,616 aktier via Tedsalus AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Claus Bjerre Styrelseledamot
och vice styrelseordförande
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Dansk
 • Befattning: Styrelseledamot och vice styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2021.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Claus har en M.Sc. från Copenhagen Business School och en MBA i strategi och ekonomi från UCLA Anderson School of Management. Han var VD för Atos Medical från början av 2014 till och med 2018. Atos Medical såldes av EQT till PAI Partners under sin tid 2016. Från 2006 till 2014 hade Claus många ledande befattningar inom Coloplast A/S, ett danskt globalt medtech bolag som tillhandahåller konsumtionsprodukter, senast som president, Nordamerika, Japan och Australien. Innan Coloplast tillbringade han 10 år inom företagsstrategi, fusioner och förvärv samt private equity inom olika branscher för McKinsey & Company, Nordic Capital och Mattel.
 • Andra pågående uppdrag: Ordinarie styrelseledamot och vice ordförande i Ellabs styrelse, som ägs av EQT, och seniorrådgivare på KKR & Co, Inc.
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier.
  Oberoende till större aktieägare, ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.
Bengt Julander Styrelseledamot
 • Född: 1953
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2011.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet. Ägare och styrelseordförande i Linc AB som investerar i bolag inom läkemedel- och medicinteknik. Operativ-, styrelse- och ägarerfarenhet från branschen.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Linc AB och Knil AB. Styrelseledamot i Animal Probiotics Sweden AB, Cronhamn Invest AB, Livland Skog AB, Medivir Aktiebolag, nWise AB, Part Production Sweden AB, Reison Medical AB, Stille AB och Swevet Holding AB. Styrelseledamot och suppleant i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1,899,701 aktier via Linc AB.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Ola Magnusson
Styrelseledamot
 • Född: 1948
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2005 – 2011).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: • Ola är gymnasieingenjör med inriktning kemi från Tekniska gymnasiet i Göteborg. Ola har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsbranschen i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning varav 4 år i USA för Pharmacia på 80- och 90 talet. Ola har också 20+ års erfarenhet från medicinteknikbranschen som VD på Louis Gibeck AB där Ola var ansvarig för bolagets listning på OTC-listan samt VD, EMEA på Hudson RCI AB efter dess förvärv av Louis Gibeck AB. Startade Sedana Medical 2005 och verkade som VD fram till 2011.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eataway AB. Styrelseledamot i TransCutan AB, samt styrelseledamot i mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1,157,432 aktier privat samt via Magiola Consulting AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Eva Walde Styrelseledamot
 • Född: 1963
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, Sverige. Över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikbranchen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic development chef på Pfizer AB.
 • Andra pågående uppdrag: Är marknadsdirektör i Olink Proteomics AB, styrelsemedlem i Senzime AB, VD och styrelseordförande i det egna bolaget Movits Consulting AB samt är styrelsesuppleant i Finnson & Partners AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 3,200 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Christoffer Rosenblad Styrelseledamot
 • Född: 1975
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christoffer har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Under åren 2012-2020 var han CFO för XVIVO Perfusion AB. Under åren 2015–2017 ledde han XVIVOs Nordamerikanska verksamhet och var bosatt i USA. Under åren 2001 till 2012 har han haft ledande positioner inom ekonomi och strategisk styrning på Novartis och LG Electronics.
 • Andra pågående uppdrag: COO (sedan 2020) och vice VD (sedan 2017) på XVIVO Perfusion AB.
 • Innehav i Sedana Medical: inget innehav.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ledningsgrupp

Christer Ahlberg
VD och koncernchef
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Verkställande direktör och koncernchef i Sedana Medical sedan februari 2017. Anställd sedan 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christer är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FrostPharma AB, Prooxpharma AB samt Glycorex Transplantation AB. VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 259,000 aktier.
Susanne Andersson
Finansdirektör
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Finansdirektör (CFO) sedan januari 2021.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom med examen från College of Charleston, S.C, USA. Tidigare CFO på Pricer, CFO & Kommunikationschef på ChromoGenics, VP Head of Investor Relations på PostNord, CFO på Nordic Mines och 15+ års internationell erfarenhet inom olika finans- och managementpositioner inom Ericsson och telekomindustrin.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inget innehav.
Sylvia Buddenbaum Eriksson
HR direktör
 • Född: 1968
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: HR direktör, konsult sedan augusti 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen Ekonomi, inriktning affärsekonomi, Stockholms universitet. Konsult i eget bolag sedan februari 2019. Tidigare bl.a. HR direktör GroupM, HR direktör Lidl Sverige, Ansvarig HR & Kommunikation Apoteksgruppen i Sverige AB/Apoteket omstrukturering AB, HR direktör Unilever Nordic samt roller inom finans.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inga aktier, närstående 118 aktier.
Robert vom Dorp
Direktör Affärsutveckling
 • Född: 1970
 • Nationalitet: Tysk
 • Befattning: Direktör affärsutveckling i Sedana Medical sedan april 2020, anställd sedan 2005.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Robert har en MBA i ekonomi från University of Applied Sciences vid Hochschule Koblenz. Har även studerat industriell organisation. Arbetat med försäljning inom medicinteknik sedan 2001, tidigare som account manager för produkter inom anestesi, ventilation och intensivvård på Hudson RCI och Teleflex Medical. Ansvarig för marknadsföring, strategi, försäljning och personal vid Sedana Medicals säljkontor (filial) i Tyskland. Även ansvarig för återförsäljare i Österrike och Schweiz. Tidigare konsult på företag som utställde ISO-certifieringar till sjukhus.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 100,000 aktier.
Peter Fröberg
Direktör Forskning och Produktutveckling (CTO)
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Direktör Forskning och Produktutveckling (CTO), konsult sedan november 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm. Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och affärsutveckling, som produktchef på Elekta Instrument AB och som konsult inom Life Science.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: inget innehav.
Stefan Krisch
Direktör Varuflöde och Produktion
 • Född: 1974
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Direktör Varuflöde och Produktion sedan mars 2021.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i maskinteknik från KTH Stockholm, Sverige samt Technische Universität Darmstadt, Tyskland. Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Stefan har ca 20 års erfarenhet av arbete i ledande positioner inom olika industrier, främst inom tillverkning, logistik samt affärsutveckling. Tidigare vd Svensk Dos AB, vd Dipylon Medical AB samt produktionschef AB Gustavsberg. Grundare av Eker Bicycles AB och Eker Production Ltd, Uganda.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eker Bicycles ABoch Eker Production Ltd, Uganda. Ägare K-Consulting (enskild firma).
 • Innehav i Sedana Medical: 1400 aktier, 6300 teckningsoptioner.
Jens Lindberg
Kommersiell direktör
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Kommersiell direktör sedan April 2020, anställd sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: B.S. Business Administration samt 25 år i lokala och globala kommersiella roller inom AstraZeneca.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier. 3,000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 3,000 aktier.
Peter Sackey
Medicinsk direktör
 • Född: 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Medicinsk direktör i Sedana Medical sedan januari 2018, anställd sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter tog läkarexamen 1997 vid Karolinska Institutet. Han har varit yrkesverksam i drygt 20 år inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och innehar europeiska examina inom anestesi (DESA) och intensivvård (EDIC). Han disputerade vid Karolinska Institutet 2006 med avhandlingen “Isoflurane sedation in Intensive Care Unit patients”. Peter är docent vid Karolinska Institutet och har handlett flera doktorander och bedriver forskning inom intensivvård.
 • Tidigare anställningar: Överläkare, Chef Funktionsenhet Neurointensivvård, Perioperativ Medicin och Intensivvård intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Andra pågående uppdrag: Docent, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
 • Innehav i Sedana Medical: 63,142 aktier samt 26,293 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2019/2022 motsvarande 26,293 aktier.
Jessica Westfal
Direktör för Regulatory Affairs och QA
 • Född: 1974
 • Nationalitet: Svensk
 • Befattning: Direktör för Regulatory Affairs och QA sedan maj 2020, anställd sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jessica har en MSc i analytisk kemi vid Umeå
  Universitet. Hon har tidigare arbetat vid Unimedic AB (2006-2020) som bl.a. kvalitets- och produktutvecklingschef samt vid AstraZeneca AB (1998-2006).
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier. 1,000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 1,000 aktier.

Ersättningsprinciper

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Styrelsen ska för varje år överväga om man bör föreslå årsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Föreslagna incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt.

Ersättningen till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Arvodet till styrelsen i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Revisionsutskottet

Under 2020 infördes ett revisionsutskott. På styrelsens vägnar övervakar och granskar utskottet följande:

 • Omfattning och korrekthet av de finansiella rapporterna
 • Överensstämmelse med lagar och regelverk
 • Intern kontroll över finansiell rapportering
 • Riskhantering
 • Årsredovisningen och delårsrapporterna
 • Revisioner och revisionsavgifter

Medlemmar i revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter som utses av styrelsen. De nuvarande medlemmarna är:
Christoffer Rosenblad (Ordförande)
Thomas Eklund
Bengt Julander

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2020 för perioden fram till årsstämman 2020. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Leonard Daun.

Arvode för revision i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Sedana Medical AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, hänvisas till bolagets bolagsordning.

BOLAGSORDNING FÖR SEDANA MEDICAL AB (PUBL)

Reg. no. 556670-2519

Antagen på årsstämma den 10 maj 2021

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sedana Medical AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel och medicinsk-tekniska produkter,
samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma i bolaget ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 10 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

(a) Beslut om:
fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

(b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

9. Val av styrelse och val av revisor

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 Ladda ner Bolagsordningen här.

Ägarstruktur

Nedan visas Sedana Medicals ägarstruktur.

NamnAntal aktierKapitalRösterVerifierat       
Swedbank Robur Fonder 2 075 895 9,01% 9,01% 2021-04-30
Handelsbanken Fonder 2 073 763 9,00% 9,00% 2021-04-30
Linc AB (Bengt Julander) 1 899 701 8,24% 8,24% 2021-04-30
Anders Walldov 1 740 000 7,55% 7,55% 2021-04-30
Sten Gibeck 1 219 944 5,29% 5,29% 2021-04-30
Ola Magnusson 1 153 432 5,00% 5,00% 2020-12-14
Öhman Fonder 923 195 4,01% 4,01% 2021-04-30
Berenberg Funds 609 440 2,64% 2,64% 2020-10-31
Tredje AP-fonden 475 000 2,06% 2,06% 2021-04-30
Avanza Pension 474 619 2,06% 2,06% 2021-04-30
Totalt 1012 644 98954,87%54,87%
Övriga10 401 75145,13%45,13%
Totalt antal ägare 6 528 2021-04-30
Totalt antal aktier 23 046 740 2021-04-30

Källa: Modular Finance

Optionsprogram

Sedana Medical har utestående teckningsoptionsprogram med en total maximal utspädning av 136 818 aktier.
Teckningsoptionsprogram 2019/2022, total maximal utspädning av 89 085 aktier,
kan utövas 1 juli till 30 november 2022 till ett pris av 142,23 SEK/aktie.
Teckningsoptionsprogram 2020/2023, total maximal utspädning av 10 620 aktier,
kan utövas 1 juli till 30 november 2023 till ett pris av 334,60 SEK/aktie.
Teckningsoptionsprogram 2020/2024, total maximal utspädning av 37 113 aktier,
kan utövas 1 februari till 31 maj 2024 till ett pris av 495,52 SEK/aktie.

Presentationer

Datum Beskrivning Material
6 maj, 2021 Sedana Medical – webcast kv1 2021 rapport.
För att delta, vänligen ring in på: +46 8 505 566 426 93
För ytterligare inloggningsinformation:
https://financialhearings.com/event/13793
https://tv.streamfabriken.com/sedana-medical-q1-2021
 Mer info
25 feb, 2021 Sedana Medical – webcast kv 4 rapport.  Mer info
26 nov, 2020 Sedana deltar på Redeye Life Science Day 2020.  Spela video
17-19 nov, 2020 Sedana deltar på 11:e årliga Jefferies Global Healthcare Conference.  Mer info
5 nov, 2020 – 14:00 Sedana Medical – webcast kv 3 rapport.  Mer info
9 sept, 2020 Sedana deltar på Carnegie Virtual Nordic Small Mid Cap Seminar.  Visa program
2-3 sept, 2020 Sedana deltar på Pareto Securities 11:e årliga hälsovårdskonferens.  Mer info
1 sept, 2020 Sedana deltar på Danske Bank Small & Mid Cap Seminarium.  Spela video
10 juli, 2020 Presentation av det positiva toppresultatet i den avgörande IsoConDa-studien.  Visa live stream
19 maj, 2020 CEO presentation för bolagsstämman 2020-05-19.  Spela video
7 maj, 2020 Presentation av delårsrapport kvartal 1 2020.  Spela video
april 8, 2020 Sedana Medicals VD om att prioritera rätt i Coronakrisen.  Spela video
november 27, 2019 VATOR SECURITIES UNICORN SUMMIT 2019.  Spela video
september, 2019 Sedana Medical – Management Presentation September 2019.  Visa presentation
10 juni, 2019 Redeye Growth Day 2019.  Spela video
8 maj, 2019 Presentation av delårsrapport kvartal 2 2019.  Spela video
14 mars, 2019 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
8 mars, 2019 isoConDa Fas III pivotal studie, interimanalys rapport, 8 mars 10:30.  Spela video
6 september, 2018 Pareto Securities 9:e Hälsovårdsseminarie i Stockholm.  Spela video
27 april, 2018 Event at ProHearings (engelska).  Spela video
7 mars, 2018 Sitdown hos Erik Penser 2018.  Spela video
6 mars, 2018 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
24 november, 2017 Redeye seminarium.  Spela video
29 juni, 2017 Trading Direkt Intervju med CEO Christer Ahlberg.  Spela video

Aktien

Kursgraf

Aktie tabell

Aktie
Sedana Medical
Aktie
SEDANA
Senast betalt
325,0 SEK
Kursutveckling idag
+0,6%
Börsvärde
7 490 MSEK
Kursutveckling i år
-5,2%
Kursutveckling inkl. utdelning i år
-5,2%
Lägst i år
318,0 SEK
Högst i år
400,0 SEK
ATH
400,0 SEK
Aktiens
ISIN-kod
Aktiens
Kortnamn
Aktuell
Aktiekurs
SE0009947534 SEDANA  Klicka här!
LEI-koden är: 549300FQ3NJRI56LCX32
Certified Adviser: Erik Penser Bank – Tel: 08-463 80 00 – Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sverige
Analytiker som följer Sedana Medical: Peter Östling, Pareto Securities

IPO

Klicka här för att öppna

 Sedana Medical Investor Relation

 

Adress:
Sedana Medical AB (publ)
Vendevägen 89
SE-182 32 Danderyd
Sverige
Telefon: 08-124 05 200
Investor relation: ir@sedanamedical.com