Investors


Investor Relations


Perioden i sammanfattning

OmsättningKv 3 2020

21 432

TSEK

EBITDAKv 3 2020

-10 417

TSEK

Christer Ahlberg
VD och koncernchef

VD har ordet

Sedana Medical arbetar för att utveckla inhalationssedering med AnaConDa och IsoConDa till att bli en ny global standardbehandling inom intensivvård. Det tredje kvartalet inleddes på bästa sätt med positiva top line-resultat1 från vår registreringsgrundande fas 3-studie SED-001, som ligger till grund för registreringen av vårt kommande läkemedel för inhalationssedering – den viktigaste milstolpen för bolaget på många år. Därutöver präglades verksamheten fortsatt av covid-19-pandemin men också av ett intensivt arbete, dels med att färdigställa ansökan om ett europeiskt marknadsgodkännande, dels med förberedelser inför vår kommande USA-expansion.

Covid-19-pandemin sätter stark prägel på hela vår verksamhet eftersom IVA-sedering är just den behandling som svårt sjuka covid-19-patienter många gånger behöver. Eftersom vår behandling leder till potentiellt färre biverkningar och bättre syreupptag i lungorna, har efterfrågan på AnaConDa och tillbehör varit stark under året. En ytterligare bidragande orsak till den starka efterfrågan är att behandlingen bidrar till ökad patientkapacitet på IVA vilket varit viktigt under pandemin.

I kvartalet ökade försäljningen med 31 procent räknat i SEK (39% rensad för valutafluktuationer), vilket vi tolkar som att det initiala försäljningstrycket på grund av pandemin har minskat i takt med minskat antal covid-19 patienter på intensiv-vårdsklinikerna, men att klinikerna fortsätter att efterfråga vår behandling för andra patienter än just covid-19-patienter.

Försäljningen har varit stark i flertalet europeiska länder. Även utanför Europa, bland annat i Kanada och Mexiko, har intresset varit stort och försäljningen ökar successivt. Det ökade intresset är troligtvis till viss del en effekt av pandemin, men beror också på att vi har en ny distributör i Mexiko. I Kanada har vi nu fått en bredd av kliniker som använder AnaConDa, bland annat i en ny prövarinitierad studie.

Vår strategiska planering för hur vi ska nå vår vision att göra inhalationssedering till en ny global standardmetod inom intensivvården bygger på tre steg:
• Att få AnaConDa godkänd på så många marknader som möjligt för att möjliggöra användning, bygga erfarenhet, stödja prövarinitierade studier samt för att kunna göra registreringsgrundande non-inferiority studier som visar att inhalationssedering är en lika bra sederingsmetod som dagens standardbehandling.
• Att få läkemedlet IsoConDa godkänt och tillika terapin, i ett första steg i EU och senare på fler marknader. Terapin kommer i och med detta gå från off-label till fullt godkänd. Vi säljer därmed hela terapin inklusive både läkemedel och de medicintekniska produkter som ingår (i EU beräknas detta från andra halvåret 2021).
• Att med hjälp av fler studier säkerställa medicinsk evidens som visar att inhalationssedering är en bättre och mer kostnadseffektiv behandling jämfört med dagens standardbehandling. Detta kan göras genom att bland annat påvisa signifikanta fördelar gällande uppvakningstider, kortare tid till extubering, färre biverkningar som tex delirium, större andel spontandning hos patienterna, bättre syreupptag, kortare IVA-behandlingstider etc. På så sätt kommer behandlingen att vinna mark och inkluderas i nationella rekommendationer och succesivt ta platsen som en ny standardbehandling i hela världen.

Vår registreringsgrundande studie, SED-001, är det enskilt största framsteget för inhalationssedering sedan AnaConDa utvecklades och vi är oerhört stolta över att ha genomfört världens största studie av inhalationssedering inom intensivvård. Baserat på det fina top line-resultatet från studien som vi publicerade i början av kvartalet, har vi arbetat hårt för att sammanställa en ansökan om marknadsgodkännande som vi ska skicka in så snart som möjligt under sista kvartalet i år, vilket gör att vi är på god väg att nå nå det andra steget på vägen att uppfylla vår vision.

I en första registreringsrunda skickar vi in ansökan för 15 EU-länder, plus Storbritannien som på grund av Brexit har en egen nationell process. Om allt går väl räknar vi med ett godkännande under andra halvåret 2021. Efter det kan en ansökan för en andra grupp av EU-länder lämnas, in vilket normalt tar 6 månader att erhålla godkännande för.

Under kvartalet har det även gjorts framsteg i flera av de prövarinitierade studier som vi stöttar. Det är bland annat mycket glädjande att se att både INASED och SESAR har kommit igång och att studierna har kunnat fortlöpa trots pandemin. SESAR genomförs med syftet att visa att inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskaper i jämförelse med propofol samt bland annat ökad överlevnad som resultatmål. INASED genomförs med syftet att visa en minskad förekomst av delirium och förbättrad kognitiv återhämtning efter sedering med AnaConDa. Genom den här typen av prövarinitierade studier, samt redan publicerade data och de egna studier som vi tex planerar i USA nästa år, samlar vi evidens som kommer att ligga till grund för ett paradigmskifte inom intensivvården. Vi kommer att fortsätta att stötta denna typ av studier då det är ett viktigt stöd i vår fortsatta regulatoriska och kommersiella expansion.

När vi nu närmar oss kommersialisering i Europa har vårt arbete koncentrerats till lanseringsaktiviteter. En nyckelfaktor för en lyckad kommersialisering är acceptans från betalare i sjukvårdssystemen. Därför var det mycket glädjande att se att NICE i Storbritannien (National Institute for Clinical Excellence) utfärdade en MIB (Medtech Innovation Briefing) om användningen av AnaConDa som ett alternativ till intravenös sedering vid intensivvård. NICE ansvarar för att ge nationell vägledning om behandlingar för den offentliga sjukvården i Storbritannien. MIB-dokumentet hänvisar till fem analyser av totalt 1 098 patienter som visar att inhalationssedering med AnaConDa är lika effektiv som intravenös sedering och kan ge minskad ventilatortid. Det var mycket uppmuntrande att se bredden av positiva uttalanden från de kliniska experterna i MIB-dokumentet. Att erhålla en så positiv MIB från NICE, utan att behandlingen ännu är fullt godkänd, är ett starkt erkännande och bådar gott inför framtida rekommendationer från andra rådgivande institut och kommande dialoger med betalare.

Förberedelserna inför nästa års amerikanska fas 3-studier har under kvartalet varit intensiva. För att bekräfta och säkerställa effekt och säkerhet kommer två kliniska, randomiserade och blindade studier om vardera cirka 250 patienter att genomföras. Vi har utsett ett CRO som vi kommer att samarbeta med och har redan intresse från över 30 centra att delta i studierna. Det är välrenommerade centra samt prövare som hittills visat intresse och planen är att ha cirka 40 amerikanska centra i studierna. Vi arbetar för att kunna lämna in en IND-ansökan (Investigational New Drug) under första delen av 2021 för att få tillstånd att starta studierna. Ett IND-godkännande förutsätter att de påbörjade toxicitetsstudierna är klara. Det är därför glädjande att kunna konstatera att dessa studier går framåt i god takt och enligt plan. Beroende på hur pandemin utvecklas räknar vi med att kunna erhålla ett IND-godkännande före sommaren för att kunna inkludera första patient i vardera studie under andra halvåret 2021.

Vi ser fram emot att starta studierna och känner oss väl förberedda. Vårt arbete med den europeiska studien har lärt oss mycket som vi har nytta av vid utformningen och utförandet av de amerikanska studierna. Målet är att nå en USA-registrering 2024 och under 2022 kommer vi att besluta om vår kommersialiseringsstrategi för USA.

Sammantaget lägger vi ytterligare ett oerhört intensivt men framgångsrikt kvartal till handlingarna. Jag ser fram emot att återkomma till er.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

 Läs rapporten i sin helhet här.

Kalendarium
Kommande informationstillfällen

Datum Händelse
17-19 november, 2020 Sedana deltar på 11:e årliga Jefferies Global Healthcare Conference – Klick här för mer information.
24 november, 2020 Sedana deltar på Nordea Innovation seminar 2020.
25 november, 2020 Sedana deltar på Redeye Life Science day 2020 – Klick här för mer information.
15 april, 2021 Årsredovisning 2020

Finansiella rapporter

2016
Årsredovisningar Delårsrapporter
2016  Sedana Medical AB (publ)
Årsredovisning (2016)
N/A N/A

Klicka på + -tecknet för att visa rapporter på önskat år, klicka sedan på en rapport för att öppna den.
Du behöver en pdf reader för att läsa filerna.

Innehåll

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB 2020

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB 2019

Nedladdningsbara filer:

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)
Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670–2519, hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 16.00 i lokaler hos Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Deltagande
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 16 maj 2018 under adress: Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, Sverige. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0)8-124 05 200 eller per e-post till corp@sedanamedical.com. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. I bolaget finns 17 280 538 aktier och röster. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.sedanamedical.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören, Christer Ahlberg
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Val av styrelse samt revisor och eventuella suppleanter
15. Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion avseende valberedning
16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 12–14)
Valberedningen, som består av:

 • Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB
 • Sten Gibeck, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Ola Magnusson, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Tony McCarthy, utsedd av Michael Ryan
 • föreslår följande:
 • Thomas Eklund utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
 • Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt 13).
 • Det sammanlagda styrelsearvodet skall uppgå till 525 000 kronor varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt 100 000
  kronor till den föreslagna ledamoten Eva Walde (punkt 12).
 • Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 12).
 • Omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt nyval av Eva Walde (punkt 14). Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.sedanamedical.com.
 • Omval av Thomas Eklund som styrelsens ordförande (punkt 14).
 • Omval av revisionsbolaget R3 KB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (punkt 14).

Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande
Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet i Sedana Medicals verksamhetsår varje år – tillse att
bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 • val av ordförande på stämman
 • val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
 • val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
 • förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall utskottsarbete
 • principer för fastställande av valberedningen

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden
Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner
Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier som sammanlagt inte överstiger 15 procent av totalt antal utestående aktier efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

*****

Dokumentation, årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, och på www.sedanamedical.com, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april Sedana Medical AB (publ)
Styrelsen

Nedladdningsbara filer:

  Kallelse till årsstämma
  Valberedningens förslag
  Fullmaktsformulär
  Protokoll från årsstämma


Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Här hittar du information om vår styrelse, ledande befattningshavare, ersättningsprinciper, revisorer, bolagsstämmor samt bolagsordningen.

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter.

Thomas Eklund Styrelseordförande
 • Född: 1967
 • Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2014.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 25 års erfarenhet från ledande positioner inom bland annat bank-, life sciences- och vårdsektorn. VD för Investor Growth Capital (numera Patricia Industries) under åren 2002 – 2012, ett Investor-ägt private equity-bolag med fokus på långsiktiga investeringar inom teknologi, hälso- och sjukvård och industri. Tidigare styrelseledamot i life science-bolag såsom Swedish Orphan International AB (ordförande) och Carmel Pharma AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Biotage AB, Bio-Works Technologies AB, Bio-Works Sweden AB, Boule Diagnostics AB, Excillum Aktiebolag, Immedica Pharma Holding AB, Mabtech Group Holding AB, Mabtech Holding AB, Rodebjer Form AB, Surgical Science Sweden AB, Swedencare AB (publ) samt styrelseledamot i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 416,616 aktier via Tedsalus AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Sten Gibeck Styrelseledamot
 • Född: 1943
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare styrelseordförande.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sten har en högre företagsekonomisk examen vid Sveriges Kontoristförening. Tidigare ägare och VD i medicinteknikföretaget Louis Gibeck AB under dess resa från att vara ett mindre distributionsföretag till att uppnå en marknadsledande position inom sitt område i bl.a. Tyskland, Frankrike, Japan och USA. Louis Gibeck AB handlades under ett par år i slutet av 90-talet på OTC-listan i Stockholm, innan bolaget köptes upp av Hudson Respiratory Care Inc där Sten Gibeck var styrelseledamot 1999 – 2004.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 1 219 944 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Bengt Julander Styrelseledamot
 • Född: 1953
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2011.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet. Ägare och styrelseledamot i Linc AB som investerar i bolag inom läkemedel- och medicinteknik. Operativ-, styrelse- och ägarerfarenhet från branschen.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Knil AB. Styrelseledamot i Animal Probiotics
  Sweden AB, Cronhamn Invest AB, Linc AB, Livland Skog AB, Medivir Aktiebolag, Nefecon AB, nWise AB, Part Production Sweden AB, Reison Medical AB, Stille AB, Swevet AB och Swevet Holding AB. Styrelseledamot och suppleant i mindre dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 899 701 aktier via Linc AB.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Ola Magnusson
Styrelseledamot
 • Född: 1948
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2005 – 2011).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ola är gymnasieingenjör med inriktning kemi från Tekniska gymnasiet i Göteborg. Nästan 30 års erfarenhet från läkemedelsbranschen och 20 års erfarenhet från medicinteknikbranschen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VD på Louis Gibeck AB samt ansvarig för bolagets listning på OTC-listan i Stockholm. Tidigare VD på Hudson RCI AB efter dess förvärv av Louis Gibeck AB. Har arbetat inom Pharmacia-koncernen i USA i två omgångar under 80- och 90-talet. Startade Sedana Medical 2005 och verkade som VD fram till 2011.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Eataway AB. Styrelseledamot i
  Hammarplast Medical Aktiebolag, Miris AB, Transcutan AB, samt styrelseledamot i dotterbolag till dessa bolag eller mindre familjebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 157 246 aktier privat samt via Magiola Consulting AB.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Eva Walde Styrelseledamot
 • Född: 1963
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, Sverige. Över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikbranchen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic development chef på Pfizer AB.
 • Andra pågående uppdrag: Är marknadsdirektör i Olink AB, VD och styrelseordförande i det egna bolaget Movits Consulting AB samt är styrelsesuppleant i Finnson & Partners AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 3 200 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Christoffer Rosenblad Styrelseledamot
 • Född: 1975
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christoffer har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Under åren 2015–2017 ledde han XVIVOs Nordamerikanska verksamhet och var bosatt i USA. Under åren 2001 till 2012 har han haft ledande positioner inom ekonomi och strategisk styrning på Novartis och LG Electronics.
 • Andra pågående uppdrag: CFO (sedan 2012) och vice VD (sedan 2017) på XVIVO Perfusion AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier.
  Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Ledningsgrupp

Christer Ahlberg
VD och koncernchef
 • Född: 1971
 • Befattning: Verkställande direktör och koncernchef i Sedana Medical sedan februari 2017. Anställd sedan 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christer är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FrostPharma AB, Prooxpharma AB samt Glycorex Transplantation AB. VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag.
 • Innehav i Sedana Medical: 259 000 aktier.
Maria Engström
Finansdirektör
 • Född: 1972
 • Befattning: Finansdirektör i Sedana Medical sedan februari 2017. Anställd sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maria är civilekonom med examen från Stockholms Universitet. Tidigare chef över Cross Pharma AB (2015 – 2016) och Head of Business Control på Medivir AB (2012 – 2014). Över 15 års erfarenhet från positioner som finanschef, Head of Business Control och controller på Biovitrum, Bristol Myers Squibb och Ericsson.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB. Styrelsesuppleant i UHT Förvaltning AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 47 974 aktier via FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB.
Peter Sackey
Medicinsk direktör
 • Född: 1971
 • Befattning: Medicinsk direktör i Sedana Medical sedan januari 2018, anställd sedan 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter tog läkarexamen 1997 vid Karolinska Institutet. Han har varit yrkesverksam i drygt 20 år inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och innehar europeiska examina inom anestesi (DESA) och intensivvård (EDIC). Han disputerade vid Karolinska Institutet 2006 med avhandlingen “Isoflurane sedation in Intensive Care Unit patients”. Peter är docent vid Karolinska Institutet och har handlett flera doktorander och bedriver forskning inom intensivvård.
 • Tidigare anställningar: Överläkare, Chef Funktionsenhet Neurointensivvård, Perioperativ Medicin och Intensivvård intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Andra pågående uppdrag: Docent, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
 • Innehav i Sedana Medical: 83 142 aktier samt 26 293 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2019/2022 motsvarande 26 293 aktier.
Robert vom Dorp
Direktör Affärsutveckling
 • Född: 1970
 • Befattning: Direktör affärsutveckling i Sedana Medical sedan april 2020, anställd sedan 2005.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Robert har en MBA i ekonomi från University of Applied Sciences vid Hochschule Koblenz. Har även studerat industriell organisation. Arbetat med försäljning inom medicinteknik sedan 2001, tidigare som account manager för produkter inom anestesi, ventilation och intensivvård på Hudson RCI och Teleflex Medical. Ansvarig för marknadsföring, strategi, försäljning och personal vid Sedana Medicals säljkontor (filial) i Tyskland. Även ansvarig för återförsäljare i Österrike och Schweiz. Tidigare konsult på företag som utställde ISO-certifieringar till sjukhus.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 111 500 aktier.
Jens Lindberg
Kommersiell direktör
 • Född: 1971
 • Befattning: Kommersiell direktör sedan April 2020, anställd sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: B.S. Business Administration samt 25 år i lokala och globala kommersiella roller inom AstraZeneca.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier. 3 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 3 000 aktier.
Jessica Westfal
Direktör för Regulatory Affairs och QA
 • Född: 1974
 • Befattning: Direktör för Regulatory Affairs och QA sedan maj 2020, anställd sedan 2020.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jessica har en MSc i analytisk kemi vid Umeå
  Universitet. Hon har tidigare arbetat vid Unimedic AB (2006-2020) som bl.a. kvalitets- och produktutvecklingschef samt vid AstraZeneca AB (1998-2006).
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 0 aktier. 1 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2020/2023
  motsvarande 1 000 aktier.

Ersättningsprinciper

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Styrelsen ska för varje år överväga om man bör föreslå årsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Föreslagna incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt.

Ersättningen till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Arvodet till styrelsen i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2020 för perioden fram till årsstämman 2020. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Leonard Daun.

Arvode för revision i Sedana Medical fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Sedana Medical AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, hänvisas till bolagets bolagsordning.

BOLAGSORDNING FÖR SEDANA MEDICAL AB (PUBL)

Reg. no. 556670-2519

Antagen på årsstämma den 19 maj 2020

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sedana Medical AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel och medicinsk-tekniska produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma i bolaget ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 10 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

(a) Beslut om:
fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

(b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

9. Val av styrelse och val av revisor

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 Ladda ner Bolagsordningen här.

Ägarstruktur

Nedan visas Sedana Medicals ägarstruktur.

NamnAntal aktierKapitalRösterVerifierat       
Handelsbanken Fonder 2 165 263 9,40% 9,40% 2020-10-31
Swedbank Robur Fonder 2 110 895 9,16% 9,16% 2020-10-31
Bengt Julander 1 899 701 8,24% 8,24% 2020-10-31
Anders Walldov 1 650 000 7,16% 7,16% 2020-10-31
Sten Gibeck 1 219 944 5,29% 5,29% 2020-10-31
Ola Magnusson 1 157 246 5,02% 5,02% 2020-10-31
Öhman Fonder 743 416 3,23% 3,23% 2020-10-31
Berenberg Funds 697 004 3,02% 3,02% 2020-06-30
Tredje AP-fonden 515 000 2,23% 2,23% 2020-10-31
Nordnet Pensionsförsäkring 481 897 2,09% 2,09% 2020-10-31
Totalt 1012 640 36654,85%54,85%
Övriga10 406 37445,15%45,15%
Totalt antal ägare 4 395 2020-10-31
Totalt antal aktier 23 046 740 2020-10-31

Källa: Modular Finance

Warrant programmes

Sedana Medical ett utestående teckningsoptionsprogram med en total maximal utspädning av 89 085 aktier.
Teckningsoptionsprogram 2019/2022, total maximal utspädning av 89 085 aktier, utövas tills 30 november 2022
till ett pris av 142,23 SEK/aktie.

Presentationer

Datum Beskrivning Material
17-19 nov, 2020 Sedana deltar på 11:e årliga Jefferies Global Healthcare Conference.  Mer info
5 nov, 2020 – 14:00 Sedana Medical – webcast kv 3 rapport.  Mer info
9 sept, 2020 Sedana deltar på Carnegie Virtual Nordic Small Mid Cap Seminar.  Visa program
2-3 sept, 2020 Sedana deltar på Pareto Securities 11:e årliga hälsovårdskonferens.  Mer info
1 sept, 2020 Sedana deltar på Danske Bank Small & Mid Cap Seminarium.  Spela video
10 juli, 2020 Presentation av det positiva toppresultatet i den avgörande IsoConDa-studien.  Visa live stream
19 maj, 2020 CEO presentation för bolagsstämman 2020-05-19.  Spela video
7 maj, 2020 Presentation av delårsrapport kvartal 1 2020.  Spela video
april 8, 2020 Sedana Medicals VD om att prioritera rätt i Coronakrisen.  Spela video
november 27, 2019 VATOR SECURITIES UNICORN SUMMIT 2019.  Spela video
september, 2019 Sedana Medical – Management Presentation September 2019.  Visa presentation
10 juni, 2019 Redeye Growth Day 2019.  Spela video
8 maj, 2019 Presentation av delårsrapport kvartal 2 2019.  Spela video
14 mars, 2019 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
8 mars, 2019 isoConDa Fas III pivotal studie, interimanalys rapport, 8 mars 10:30.  Spela video
6 september, 2018 Pareto Securities 9:e Hälsovårdsseminarie i Stockholm.  Spela video
27 april, 2018 Event at ProHearings (engelska).  Spela video
7 mars, 2018 Sitdown hos Erik Penser 2018.  Spela video
6 mars, 2018 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.  Spela video
24 november, 2017 Redeye seminarium.  Spela video
29 juni, 2017 Trading Direkt Intervju med CEO Christer Ahlberg.  Spela video

Aktien

Kursgraf

Aktie tabell

Aktie Sedana Medical
Aktie SEDANA
Senast betalt 252,5 SEK
Kursutveckling idag -1,0%
Börsvärde 5 877 MSEK
Kursutveckling i år +85,9%
Kursutveckling inkl. utdelning i år +85,9%
Lägst i år 99,0 SEK
Högst i år 315,0 SEK
ATH 315,0 SEK
Aktiens
ISIN-kod
Aktiens
Kortnamn
Aktuell
Aktiekurs
SE0009947534 SEDANA  Klicka här!
Certified Adviser: Erik Penser Bank – Tel: 08-463 80 00 – Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sverige
Analytiker som följer Sedana Medical: Peter Östling, Pareto Securities

IPO

Klicka här för att öppna

 Sedana Medical Investor Relation

 

Adress:
Sedana Medical AB (publ)
Vendevägen 89
SE-182 32 Danderyd
Sverige
Telefon: 08-124 05 200
Investor relation: ir@sedanamedical.com