Products (AnaConDa)


Tekniska specifikationer

Beskrivning
Engångsprodukt: För en patient, 24-timmarsanvändning
Anestesimedel: Isofluran eller sevofluran
Effektivitet: Normalt reflekteras > 90 %.
Beroende på minutvolym
Dosering: Beroende på kliniskt behov.
(se tabell 1a)
Arbetsintervall för tidalvolym: Minst 350 ml
Gasflödesmotstånd vid 60 l/min: 2.5 cm H2O (250 Pa)
Vattenförlust vid 0,75 l x 12 andetag/minut: 5 mg/l
Motsvarande befuktningseffektivitet: 30 mg H2O/l
Vattenförlust vid 1,0 l x 10 andetag/minut: 7 mg/l
Motsvarande befuktningseffektivitet: 29 mg H2O/l
Bakteriefiltreringseffektivitet: 100.00%
Virusfiltreringseffektivitet: 99.98%
Dödvolym: Ca 100 ml
Anslutningar: 15M/22M-15F
Vikt: 50 g
Gasövervakningsport: Standardluerlås
Tillförselslang för anestesimedel: 2200 mm

AnaConDa

Ref: 26100


Produktbeskrivning

AnaConDa är en medicinteknisk produkt för engångsbruk för administrering av flyktiga anestesimedel (isofluran eller sevofluran) som ansluts mellan Y-stycket och endotrakealtuben. Produkten har inga elektriska komponenter och är kompatibel med magnetresonans- och datortomografi. Den fungerar även som en utmärkt HME och innehåller ett elektrostatiskt bakterie- och virusfilter. Denna version har en dödvolym på 100 ml och kan fungera med tidalvolymer ända ned till 350 ml.

  • Referensnummer: 26100
  • Användning: För en patient, 24-timmarsanvändning
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Kassering: Vanligt sjukhusavfall
  • Förpackningsenhet: 1 förpackning innehåller 12 st AnaConDa-enheter

Dosering

Doseringen bygger på den enskilda patientens kliniska behov och vägleds av klinisk bedömning och avläsning av Fet/MAC-värdet på gasmonitorn. Sprutpumpens hastighet avgörs av minutvolymen, end-tidal koncentration (Fet)- eller MAC-krav och patientens kliniska behov. Följande sprutpumpshastigheter är typiska för isofluran och sevofluran.

Tabell 1 a

Flyktigt
medel
Förväntade
pumphastigheter
Resulterande
Fet-värden
Isoflurane 2-7 ml/hr 0,2-0,7 %
Sevoflurane 4-10 ml/hr 0,5-1,4 %

Tabellen ger ungefärlig vägledning för pumphastighet och koncentration. Andra pumphastigheter och koncentrationer kan uppnås beroende på kliniska behov.

Patientupptaget av det flyktiga anestesimedlet är högre under de första 10–30 minuterna (induktionsfas) av administreringen. Justeringar av pumphastigheten måste göras enligt den uppmätta end-tidalkoncentrationen (Fet) eller MAC och patientens kliniska behov.

Se “bruksanvisningen” för mer information.