About AnaConDa (Questions and Answers)


Frågor och svar


1. Vilka typer av ventilatorer kan användas med AnaConDa?

AnaConDa kan användas med nästan alla typer av ventilatorer, förutom högfrekvensventilatorer som inte har testats för användning med produkten.

2. Hur länge kan AnaConDa användas?

AnaConDa är endast avsedd för engångsbruk och måste bytas var 24:e timme eller vid behov. Den kan behöva bytas vid oväntade händelser, t.ex. om luftvägarna plötsligt blockeras av stora mängder sekret.

3. Kan N2O använda i gasblandningen med AnaConDa?

AnaConDa är inte godkänd för användning med N2O.

4. Vilken typ av sprutpumpar bör man använda?

Sprutpumpen skall vara CE-märkt och gå att programmera för administrering av läkemedel. Den skall ha inställningar för Sherwood Monoject eller Becton Dickinson Plastipak 50/60 ml-sprutor.

5. Vilka anestesimedel kan användas med AnaConDa?

Antingen isofluran eller sevofluran kan användas.

6. Kan AnaConDa användas för pediatriska patienter?

AnaConDa är godkänd för pediatrisk användning.

7. Går det att använda andra sprutor med AnaConDa?

Nej. AnaConDa-sprutan har testats och validerats för användning med isofluran och sevofluran. Anslutningen på sprutan är unik och kan endast kopplas till Sedana fyllningsadaptorer och AnaConDa tillförselslang.

8. Vad är MAC- och Fet%-värden?

Minsta alveolär koncentration (MAC) är den alveolära koncentrationen av ett inhalationsanestetikum vid en atmosfär som förhindrar skelettmuskelrörelse som svar på ett skadligt stimulus hos 50 procent av patienterna. MAC är ett relativt mått på anestesinivån. Det kan användas för att jämföra inhalationsanestetika och är ett användbart index på anestetisk potens. MAC motsvarar även Fet% och omvänt.

9. Går det att använda en nebulisator med AnaConDa?

Det går att använda en jetnebulisator eller ultraljudsnebulisator med AnaConDa. Nebulisatorn ska anslutas mellan patienten och AnaConDa. Ultraljudsnebulisatorer är att föredra eftersom de inte tillför ett extra luftflöde. Om en jetnebulisator används måste man eventuellt öka sprutpumpens hastighet för att kompensera för det extra flödet från nebulisatorn. Ett extra flöde kan minska gaskoncentrationen. Se relevant tillverkare för kompatibilitet med flyktiga anestesimedel.

Varning: Upprepade nebuliseringar kan öka flödesmotståndet i AnaConDa. Var uppmärksam på tecken på ocklusion. Ta alltid hänsyn till den ökade dödvolymen när extrautrustning kopplas in.

10. Vad händer om AnaConDa placeras med gasprovtagningsporten vänd nedåt?

Detta ökar risken för alltför kraftig kondensation i gasprovtagningsslangen, vilket kan störa Fet/MAC-resultaten för gasen och leda till felaktiga avläsningar.

11. Varför går det inte att använda desfluran med AnaConDa?

Desfluran har låg kokpunkt (22,8 °C). Det går inte att administrera desfluran via en spruta och sprutpump.

12. Vilken typ av gasmonitoreringsslang kan användas?

Kontrollera alltid i manualen till gasmonitorn vilken slang som ska användas. Anslutning av en slang av fel typ eller längd kan ge felaktiga Fet/MAC-avläsningar från gasmonitorn.

13. Varför är Fet-värdet högre än Fi-värdet?

Gaskoncentrationen blir högst i början av inandningscykeln,när den återvunna gasen blandas med färsk gas från AnaConDa-förgasaren. Koncentrationstoppen är dock kortvarig och koncentrationen sjunker snabbt till sin lägsta punkt i slutet av inandningen. De flesta monitorer visar ett Fi-värde som mäts i slutet av inandningen och därmed visar ett lågt värde vid användning av AnaConDa. Utandningsvärdena mäts i slutet av utandningen vilket ger värdet för den alveolära koncentrationen.

14. Går det att använda en tryckstyrd ventilator med AnaConDa?

Ja, men koncentrationen kan ändras något. Normala fluktuationer under tryckstyrd ventilation förändrar inte gaskoncentrationen i någon större utsträckning.

15. Kan AnaConDa stoppas tillfälligt?

Ja. Sprutpumpen måste stoppas och gasprovtagningsslangen kopplas från. Koppla först bort AnaConDa från Y-stycket och sedan från endotrakealtuben. Det är mycket viktigt att koppla från eller stoppa gasmonitorn eftersom den drar 50–200 ml/min gas. Ventilatorsidan av AnaConDa och gasmonitorporten bör sedan stängas med respektive förslutningar. Följ bruksanvisningen vid återinkoppling av patienten.

16. Vilket är det bästa sättet att utföra sugning?

Använd helst ett slutet sugsystem eller en sviveladaptor med sugport. Vid frånkoppling av AnaConDa under proceduren kan expiratorisk paus hållas på ventilatorn.

17. Kan AnaConDa användas med aktiv befuktning?

Nej. Aktiv befuktning är kontraindicerat med AnaConDa.

18. Vilken är miljöexponeringen vid användning av anestesimedel?

Varje AnaConDa-enhet läckagetestas som en del av tillverkningsprocessen. Studier har nyligen visat att det inte finns någon risk för att patienter eller vårdpersonal exponeras vid användning av AnaConDa med FlurAbsorb-filter.